gereformeerd leven in nederland

10 juni 2020

De grote verdrukking aangekondigd

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Is het geloof in Jezus Christus wel de moeite waard? Wie in de Bijbel leest, kan worden afgeschrikt. Neem nu Marcus 13. Daarin gaat het over de toekomst. Jezus maakt duidelijk dat christenen weggedrukt zullen worden. Zij worden aan de kant gezet. Totaal platgedrukt.
In Nederland is de situatie niet zo ernstig. Nog niet zo ernstig, in ieder geval. Natuurlijk – christenen zijn in de minderheid. Maar zij mogen gerust het een en ander naar voren brengen. Toegegeven, de meerderheid van de bevolking luistert daar niet naar. Maar de mogelijkheden zijn er nog wel.
Inderdaad – nog wel. Want de situatie zal uiteindelijk veranderen. Leest u maar mee in Marcus 13: “Want die dagen zullen dagen van zo’n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal”[1].

Dat is geen taal voor wazige types. Dat zal hieronder wel blijken.

Wat voor Bijbelboek is Marcus?
Professor J. van Bruggen schrijft: “volgens unanieme traditie heeft Marcus de prediking van de allervoornaamste getuige -Simon Petrus- in zijn boekje vastgelegd”[2].  
Het Bijbelboekje is met name bedoeld voor niet-Joden: “In tegenstelling tot het Mattheüsevangelie, dat specifiek gericht is op Joodse gelovigen, is het Marcusevangelie gericht tot Grieks sprekende lezers. Aramese woorden -bij Joden door en door bekend- worden nader verklaard. Er worden weinig citaten uit het Oude Testament gehaald. Ook worden Latijnse in plaats van Griekse termen gebruikt, wat erop zou kunnen duiden dat het evangelie vooral is gericht op een Romeins lezerspubliek. (…) Marcus mocht het Evangelie schrijven waarin de Heer Jezus als de trouwe Dienstknecht en Profeet wordt getekend, die nooit is afgeweken van het smalle pad en nooit is teruggedeinsd voor de grootste moeilijkheden.
Daarom geen geslachtsregister; want bij een dienstknecht let men niet op afkomst maar op bekwaamheid en trouw. Bij Marcus ontbreekt het geboorteverhaal van Jezus. Hij begint zijn evangelie met het optreden van Johannes de Doper en de doop van Jezus en de verzoeking in de woestijn.
Marcus schildert Jezus af als de Dienstknecht. Hij vertelt weinig over Jezus leer -doctrine was minder interessant voor het Romeinse publiek- maar hij legt vooral nadruk op zijn daden”[3].

Bijna in het voorbijgaan staat daar die belijdenis: ‘de schepping, die God geschapen heeft’.
Wij moeten daar maar niet aan voorbij lezen.
De schepping van God is en wordt bedorven. In alle eeuwen. Op alle plaatsen. En het allerergste is dat godsdienstige mensen, de dienaren van God, gaandeweg uit de schepping worden weggedrukt. De ambassadeurs van de God van hemel en aarde moeten, zo menen velen, zoveel mogelijk worden weggeregeld. Ze moeten, waar het kan, monddood worden gemaakt. Dat is welhaast het grootste bederf van Gods schitterende creatie.

De verdrukking is geen kwestie van het moment: “En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter”[4].  
Van Bruggen schrijft: “De bede dat de vlucht niet in de winter zal plaatsvinden wordt de leerlingen van Jezus in de mond gelegd opdat zij begrijpen hoe langdurig alles zal zijn: het is geen kwestie van enkele dagen. Het wordt een vluchtend leven. Daarom mag men wel bidden dat men de seizoenen niet tegen zal hebben”[5].  
Wie in de Here Jezus Christus gelooft heeft volharding nodig. Het is niet zo dat geloven een decoratieve achtergrond van het leven is. Gelovigen moeten in de praktijk van het leven aan het werk. Niet maar voor een paar dagen. Nee, het is een kwestie van volhouden!  

Er is meer dan een waarschuwing voor secularisatie en goddeloosheid.
Marcus schrijft: “En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort”[6].
Het doel van de Here is: de uitverkorenen behouden. En dat doel zal Hij zeker bereiken. Denkt u maar aan Romeinen 8: “Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt”[7].
De eer en glorie die in Psalm 8 al van de mensen afstraalt komt tot een hoogtepunt[8]!
Door Gods genade gaan niet alle  mensen verloren. Om het met de Nederlandse Geloofsbelijdenis te zeggen: “in overeenstemming met Gods Woord geloven wij, dat als de door de Heer bepaalde tijd — die aan alle schepselen onbekend is — gekomen en het getal van de uitverkorenen vol zal zijn, onze Here Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zichtbaar, op dezelfde wijze als Hij naar de hemel is opgevaren (…), met grote heerlijkheid en majesteit. Hij zal Zich openbaren als Rechter over levenden en doden, terwijl Hij deze oude wereld in vuur en vlam zet om haar te zuiveren”[9].

Het werd hierboven reeds genoteerd: bijna en passant noemt Marcus God als Schepper. Die vermelding zet ons met beide benen op de grond.
Over onze God wordt nogal eens zweverig gedaan. De arts en filosoof  Bert Keizer werd eens geïnterviewd over de Oostenrijks-Britse wijsgeer Ludwig Wittgenstein (1889-1951). In dat interview werd gevraagd en geantwoord: “Wat zou Wittgenstein antwoorden als ik vroeg: bestaat God? Antwoord: “Dan zou hij zeggen: niet in de zin waarin de tafel en de stoel bestaan, maar wel in de zin waarin Hamlet bestaat, en Goofy en Donald Duck. Daar hoort God thuis. Je moet uitdrukkingsvormen uit de ene situatie niet meenemen naar een andere situatie, dan raak je in de war. Religie zit vol met mededelingen, zoals: Jezus is de zoon van God, Jezus is opgestaan uit de dood. Wittgenstein zegt dat als je dat letterlijk gaat nemen je meteen in de problemen zit. Gesprekken over religie in termen van feitelijkheden zijn volstrekt zinloos. Het is zoals Gerard Reve het zegt: ‘godsdienst is tegen elke interpretatie bestand, behalve de letterlijke’. Middels poëzie, kunst, muziek het religieuze benaderen – allemaal prima. Of het geloof in God voor hem het mystieke is? Moeilijk te zeggen; waar hij in zijn jonge jaren nog waarde lijkt te ontlenen aan zijn geloof, lijkt hij dat in zijn latere jaren te zijn kwijtgeraakt. Hij schrijft wel ergens, aan zichzelf gericht: ‘geloof nou maar, het kan geen kwaad’”[10].
U ziet het: in het bovenstaande gaat men gemakshalve voorbij aan de realiteit van Gods activiteit in onze tijd.
Terwijl Hij de Schepper is.
Terwijl Hij de Redder is.
Terwijl Jezus de Leidsman en Voleinder van ons geloof is[11].
Is het geloof in Jezus Christus wel de moeite waard?
Jazeker!
Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aan. Daar zal zuiverheid aan de orde van de dag zijn.
Het leven is nu soms erg moeilijk. En nee, het wordt er niet makkelijker op.
Maar één ding is zeker: uiteindelijk brengt de almachtige God Zijn kinderen uit alle tijden en plaatsen bijeen. Om het tenslotte weer met Marcus 13 te zeggen: “Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden.  En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel”[12].
Dan wordt de schepping weer volmaakt.
Dan wordt de schepping weer paradijselijk.
Dan wordt de schepping een en al heerlijkheid van God. Tot in eeuwigheid.

Noten:
[1] Marcus 13:19.
[2] Dr. Jakob van Bruggen, “Marcus; het evangelie volgens Petrus”. – Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, 1988. – tweede druk. – p. 15.
[3] Geciteerd van https://christipedia.miraheze.org/wiki/Evangelie_naar_Marcus ; geraadpleegd op maandag 8 juni 2020.
[4] Marcus 13:18.
[5] Van Bruggen, a.w., p. 313.
[6] Marcus 13:20.
[7] Romeinen 8:29 en 30.
[8] Zie Psalm 8:6: “Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen / en hem met eer en glorie gekroond”.
[9] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37.
[10] Geciteerd van https://www.volzin.nu/nu_in_volzin/denkers-van-nu-ludwig-wittgenstein/ ; geraadpleegd op maandag 8 juni 2020.
[11] Zie Hebreeën 12:1 en 2 a: “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof”.
[12] Marcus 13:24-27.

9 juni 2020

Oergereformeerd?

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Over het feit dat God heel de schepping creëerde is al veel gezegd. En nog meer geschreven. Men raakt er niet over uitgedacht.

Nu is er het boek ‘Oer’[1].
Wat is dat voor boek?
Het dagblad Trouw schrijft: “In ‘Oer’ hebben de auteurs hun krachten gebundeld in een roman die de 14 miljard jaar oude geschiedenis van de kosmos bestrijkt. Meteen al een leuke vondst is dat de hoofdpersoon van het verhaal een nogal onnozel proton is, dat alle spectaculaire kosmologische turbulenties vanaf de oerknal aan den lijve ervaart.
Het levert in de eerste helft van ‘Oer’ een levendig en spannend relaas op van hoe het heelal en het leven op aarde zijn ontstaan, grotendeels keurig volgens de huidige natuurwetenschappelijke kennis van quarks, DNA-moleculen en evolutieleer.
In de tweede helft van ‘Oer’ zit Proton als onderdeel van een koolstofatoom met zijn neus vooraan in de Bijbelse geschiedenis: zo reist hij als stukje van een tent mee met Abraham en later diens afstammelingen als ze uit Egypte vluchten. Ook zit hij in de stok waarmee Jezus rondreist en geslagen wordt en in het perkament waarop Johannes de Openbaring schrijft.
Zoals een romanheld betaamt, probeert Proton te begrijpen wat er allemaal gebeurt en wat er toch de bedoeling van kan zijn. Hij speculeert en kibbelt erover met zijn atoomgenoten.
Maar gaandeweg begint het hun te dagen dat God van meet af aan een plan met de schepping had, namelijk om uiteindelijk in liefde en harmonie op aarde tussen de mensen te gaan wonen”.
En:
“Als u hecht aan een letterlijke interpretatie van het Bijbelse scheppingsverhaal, zult u zich waarschijnlijk ergeren aan een versie waarin Eden in Afrika ligt, de boom der kennis een verboden bron is geworden en Adam en Eva Womuntu en Maisha heten.
En hoewel het theologisch ongetwijfeld te verdedigen is: mij komt het tamelijk hoogmoedig voor om te denken dat God dat onmetelijke heelal speciaal heeft opgetuigd om straks met ons, aardse mensen, bij een kampvuurtje te kunnen gaan zitten.
Binnen de grenzen van de protestantse heilsleer is ‘Oer’ echter briljant. Nog nooit is mij zo helder uitgelegd waarom God via Jezus zijn eigen schepping is binnengestapt. Ook maak ik graag de al te bescheiden Corien Oranje aan het blozen met mijn bewondering voor hoe ze een wetenschappelijk en theologisch complex verhaal voor een breed publiek begrijpelijk heeft gemaakt”[2].

Bij het bovenstaande zijn wel wat aantekeningen te maken. In dit artikel zijn dat er zes.

1.
Een centrale zin uit het boek is: “Ik geloof dat [de oerknal] een scheppingsdaad van God is. En dan dat feit dat we ontdekt hebben dat allerlei natuurconstanten al net na de oerknal precies zó waren afgesteld dat er miljarden jaren later leven kon ontstaan. Het is niet redelijk als je dat puur aan toeval wilt toeschrijven. Zoiets wijst toch gewoon op een God, die deze wereld gewild heeft?”[3].
Bij dat alles is er tenminste één probleem: de oerknal komt niet in de Bijbel voor. En dat terwijl de Bijbel Gods Woord is. Die oerknal is dus niets meer of minder dan een menselijk bedenksel!

2.
Wij mogen niet voorbijkijken aan de heerlijkheid van God. In de schepping glorieert Hij.
Die glorie is zo groot dat mensen er niet bij in de buurt kunnen blijven. Denkt u maar aan 2 Kronieken 5: “En de priesters konden, vanwege die wolk, niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van God vervuld”[4].
Denkt u ook maar Ezechiël 43: “En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit de richting van het oosten, en Zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren, en de aarde werd verlicht vanwege Zijn heerlijkheid”[5].
Als God Zich in Zijn heerlijkheid presenteert, verdwijnen mensen snel uit het zicht.
Dat gegeven lijkt in het boek ‘Oer’ te ontbreken.

3.
Waarom is er eigenlijk een schepping?
De hervormde predikant dr. M. Klaassen formuleerde het eens zo: “God Zelf is het doel van Gods schepping”.
Hij is “soeverein. Hij is absoluut vrij, niemand dwingt Hem. God heeft aan Zichzelf genoeg. Hij is volmaakt gelukkig. Hij komt niets tekort.
En tegelijk wil God Zichzelf niet voor Zichzelf houden. Hij openbaart Zich en Hij kiest ervoor gemeenschap te hebben met mensen. Hij kiest ervoor om Zichzelf in Zijn glorie en heerlijkheid aan mensen te openbaren. God ontvouwt Zijn schoonheid en volmaaktheid, zodat mensen -door bemiddeling van Jezus Christus- Hem zo leren kennen als Hij is, opdat mensen Zich in Hem zullen verheugen en in Hem het hoogste doel van hun leven vinden.
(…) God heeft het verlangen, de passie om Zijn heerlijkheid te onthullen, zodat je die kunt zien, zodat je er stil van wordt. Alles wat God doet, heeft maar één doel: de verheerlijking van Zichzelf. De roeping van Gods kinderen is die heerlijkheid van God te ontdekken, zich daarover te verwonderen en groot van deze God te denken. God laat Zijn heerlijkheid zien, zodát wij ons erin zouden verblijden en God zouden loven en groot maken”[6].

4.
Waren Adam en Eva de eerste mensen?
Nee, zeggen de evolutionisten. De mensheid heeft volgens velen van hen nooit bestaan uit minder dan 10.000 mensen.
De Engelse natuurkundige en ingenieur Edgar Andrews zegt: “De denkfout die evolutionisten maken is dat ze er vanuit gaan dat Adam en Eva maar slechts vier versies van een gen hadden. Maar dat is alleen het geval als Adam en Eva ouders hadden. Maar als ze zijn geschapen naar Zijn beeld, gemaakt door God, dan hebben we geen idee hoe hun genen eruit hebben gezien”[7].
Wat is het grondprobleem? Antwoord: velen willen niet meer gewoon geloven wat er in Genesis 1, 2 en 3 staat.
Wij moeten het eenvoudig houden bij onze Nederlandse Geloofsbelijdenis: “Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er één God is, een geheel enig en éénvoudig geestelijk wezen. Hij is eeuwig, niet te doorgronden, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig. Hij is volkomen wijs, rechtvaardig en goed, en een zeer overvloedige bron van al het goede”[8].
Wie dit alles loslaat maakt geloven gaandeweg moeilijker, totdat het zeer ingewikkeld geworden is.

5.
Wij hebben hier te maken met een roman. En men kan zeggen: als u ‘Oer’ geen fijne roman vindt, dan leest u ‘m toch niet?
Intussen “wordt een wetenschappelijke verklaring gegeven voor het ontstaan van de eerste sterren, maar ook een moderne versie van de klassieke zondeval beschreven over de schending van Adam en Eva -de eerste mensen- van Gods verbod van de boom van kennis van goed en kwaad te eten”. De Vrije Universiteit te Amsterdam besteedt er op haar website uitgebreid aandacht aan. Het boek heeft klaarblijkelijk ook wetenschappelijke waarde[9]!

6.
Gods Woord laat geen gelegenheid onbenut om te laten weten dat God almachtig is.
In Genesis 17 lezen we: “Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEERE aan Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht”[10].
Over het nieuwe Jeruzalem, in Openbaring 21, staat vermeld: “Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam”.
In heel de Bijbel openbaart zich de almachtige God. Die God is onze God.
Alle eer aan God – dat lijkt mij oergereformeerd.

Noten:
[1] De gegevens van dit boek zijn: Cees Dekker, Corien Oranje, Gijsbert van den Brink, “Oer; het grote verhaal van nul tot nu”. – Ark Media -onderdeel van Uitgeverij Royal Jongbloed te Heerenveen-, 2020. – 160 p.
[2] Geciteerd van https://www.trouw.nl/religie-filosofie/het-briljante-oer-zou-zomaar-het-beste-theologische-boek-van-het-jaar-kunnen-worden~b30dabee/ ; geraadpleegd op vrijdag 5 juni 2020.
[3] Geciteerd via het Dagblad Trouw; zie noot 1.
[4] 2 Kronieken 5:14.
[5] Ezechiël 43:2.
[6] M. Klaassen, “God Zelf is doel van Zijn schepping”. In: Reformatorisch Dagblad, dinsdag 22 april 2008, p. 11.
[7] Geciteerd van https://cip.nl/68039-waren-adam-en-eva-de-eerste-mensen . Meer informatie over professor Andrews is te vinden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Andrews . Beide sites werden geraadpleegd op vrijdag 5 juni 2020.
[8] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 1.
[9] Het citaat komt van https://www.frt.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2020/apr-jun/200528-roman-over-14-miljard-oude-kosmos-oer-het-grote-verhaal-van-nul-tot-nu.aspx ; geraadpleegd op vrijdag 5 juni 2020.
[10] Genesis 17:1.

25 mei 2020

Eerbied voor de Eigenaar

Robbert Dijkgraaf is universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Institute for Advanced Study in New Jersey. Niet de eerste de beste dus.
Voor het Algemeen Dagblad duidde hij de wereldwijde crisis die ontstaan is vanwege het virus COVID-19.

Robbert Dijkgraaf zei onder meer het volgende.
“Na de crisis zullen we voor een deel terugvallen in oude gewoontes, maar sommige dingen zijn blijvend veranderd. De belangrijkste verandering is misschien wel de manier hoe we met elkaar verbonden zijn en hoe we informatie uitwisselen. We merken nu dat fysieke afstand er niet voor alles meer toe doet en dat ik makkelijker met jou online praat dan met mijn buurman hier in Amerika”.
En:
“Als je kijkt naar de grootste problemen waar we mee kampen – klimaatverandering, voldoende voedsel of water – dan wil je dat de mensheid daar waakzaam mee omgaat. Kijk nu naar buiten en je hoort (bijna) geen auto’s en er zweven nauwelijks vliegtuigen door de lucht. Zo’n alternatieve wereld is ineens heel voorstelbaar geworden. We doen noodgedwongen deze collectieve gedachtenoefening en dat is leerzaam. Na een crisis zijn mensen behoudender en zullen ze bereid zijn om meer te investeren in bescherming dan louter in groei”.
En:
“Onze grote zwakte is dat we te weinig hebben nagedacht over de weerbaarheid van de wereld. Te lang heerste er een houding van: als er een ramp gebeurt, dan gaan we er achteraf wel wat aan doen. We moeten investeren in het voorkomen van rampen. Dat vinden we psychologisch gezien lastig. Deze coronacrisis is als een oorlogssituatie. De maatschappij wordt op een harde manier geconfronteerd met de gaten in het vangnet. Een ding is pijnlijk duidelijk geworden: in het verleden is er te weinig geïnvesteerd in kennis, gezondheidszorg en internationale samenwerking. Deze zwakke punten zullen het beleid en debat de komende jaren bepalen”.
En:
“Een heleboel dingen zijn een jaar verschoven. De klok is een jaar teruggezet. Maar de klok wordt ook versneld vooruit gezet. Deze crisis moet je zien als een aardverschuiving. De spanning bouwt langzaam op, er gebeurt de hele tijd niks, dan volgt de schok en die mondt uit in een transitie. Vooral op technologisch gebied. In die zin hebben we de toekomst versneld binnengehaald. Maar aan de andere kant hebben we de toekomst een jaar uitgesteld”[1].

Dijkgraaf gaf een interessante analyse van de stand van zaken en zijn zicht op de nabije toekomst.
Gelovige mensen die het bovenstaande lezen begrijpen echter ook: enig Schriftuurlijk licht op deze zaken is geen luxe!
Iets van dat licht zal hieronder schijnen.

De door God gecreëerde Schepping is een Meesterwerk.
En heel die schepping is opgenomen in het verbond met God. Leest u maar mee in Genesis 9: “En Ik, zie, Ik maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten”[2].
Gods verbond met mensen geeft hoop voor de toekomst. Dat mogen wij nimmer over het hoofd zien.

De Here laat, soms in heel bijzondere omstandigheden, via de natuur zien wie Hij is. In Exodus 34 lezen wij bijvoorbeeld: “Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit”[3]. De God van hemel en aarde bestuurt de ganse schepping: mensen, heel grote dieren, maar bijvoorbeeld ook kleine virusdeeltjes. Inclusief COVID-19, jazeker.

De schepping vertelt overigens ook over zichzelf. Zie Psalm 19:
“De hemel vertelt Gods eer,
het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
Dag op dag spreekt overvloedig,
nacht op nacht geeft kennis door.
Geen spreken is er, geen woorden zijn er,
hun stem wordt niet gehoord.
Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde,
hun boodschap tot aan het einde van de wereld”[4].
Om met de Nederlandse Geloofsbelijdenis te spreken: de schepping “is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid”[5].

De dichter van Psalm 24 belijdt:
“De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.
Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën
en haar vastgezet op de rivieren”[6].
Wij zijn dus rentmeesters. Wij zijn beheerders namens de Eigenaar, de Schepper van deze wereld. Zo moeten we dus met deze wereld omgaan. Het gaat er niet om dat wij in ons leven zoveel mogelijk salaris en materiële rijkdom genereren. Trouwens – als wij dat allemaal doen putten wij de wereld uit. Dan maken we Gods prachtige schepping kapot. En nee, dat heeft niets meer met beheren te maken.

In Lucas 8 stilt Jezus de storm op het meer. Citaat: “Toen zij voeren, viel Hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer, en hun schip liep vol water en zij waren in nood. Zij gingen naar Hem toe, wekten Hem en zeiden: Meester, Meester, wij vergaan! Toen stond Hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte”[7].
Het moge duidelijk zijn dat de God van het verbond het klimaat in de hand heeft. We kennen hitte, droogte, wervelstormen en kou. Maar de wereld bestaat al heel veel jaren. De Here zorgt er ook voor dat het klimaat op de aarde een zekere stabiliteit vertoont.
Dat alles heeft dus niet zozeer te maken met de weerbaarheid van de wereld, maar veeleer met het feit dat de planeet waarop wij wonen wordt bestuurd door de almachtige God!

Terecht werd ergens opgemerkt: “De zorg en het onderhoud van de natuur heeft God aan de mens toevertrouwd. Bij het vruchtgebruik dat de mens kreeg, gelden een aantal uitgangspunten. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat mensen onachtzaam handelen waar vee het slachtoffer van kan worden. Ook het kappen van bomen moet met zorg gedaan worden. Landbouwgrond vraagt ook aandacht: het moet tijd krijgen om te herstellen. Ook wij moeten met zorg omgaan met de natuur”[8].
Dat is heldere taal!

De mensheid moet, zei Dijkgraaf, waakzaam met de problemen omgaan. En, zei hij, de wereldburgers hebben heel wat zwaktes. Dat is zeker waar.
Maar als wij ons niet eerst richten op de grote Machthebber van de kosmos blijven we in onze eigen cirkeltjes ronddraaien. Dan repareren we de éne zwakke plek en creëren een andere. Dan wordt de ene blinde vlek met de snelheid des lichts vervangen door een andere.
Nee, perfect wordt het op deze aarde nooit. Ook als wij de Heer van de kosmos trouw dienen ontvangen wij niet het volmaakte doorzicht in de aardse dingen. Maar Hij geeft ons wel uitzicht. Uitzicht op een heerlijkheid die nooit wordt beëindigd. Ja, dat is meer dan wetenschappelijk inzicht. Dat uitzicht gaat de ruimste horizon uiteindelijk moeiteloos voorbij!

Noten:
[1] Geciteerd van https://www.ad.nl/wetenschap/wetenschapper-robbert-dijkgraaf-deze-crisis-moet-je-zien-als-een-aardverschuiving~a9a0e50d/ ; geraadpleegd op maandag 18 mei 2020.
[2] Genesis 9:8, 9 en 10.
[3] Exodus 34:5.
[4] Psalm 19:2-5 a.
[5] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 2.
[6] Psalm 24:1 en 2.
[7] Lucas 8:23 en 24.
[8] Geciteerd van https://portal.eo.nl/programmas/tv/de-kapel/gemist/2017/09/17-wat-doen-we-met-gods-schepping ; geraadpleegd op maandag 18 mei 2020.

23 januari 2020

Op weg naar een nieuwe toekomst

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Bidden – helpt dat voor een goed verloop van de dag?[1]
Iemand schrijft: “Bidden wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, maar niet als iets dat echt helpt. Wanneer maak je bijvoorbeeld mee dat iemand echt wordt genezen, als antwoord op je gebed? Daarom zakt onze gebedsanimo regelmatig af. Luistert God wel echt naar ons? En wat doet Hij dan met ons gebed? Waar is het gebed eigenlijk voor?”[2].

In Mattheüs 6 geeft de Here gebedsonderwijs: “Bidt​ u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt”[3].

Onze Vader – die aanspraak gaat terug op teksten als Deuteronomium 32 waar Mozes zegt: “Is Hij niet uw Vader, Die u verworven heeft, Die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden?”[4].
Laten wij elkaar ook wijzen op Jesaja 64 waar de profeet bidt: “Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze ​Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen”[5].
En op Maleachi 2: “Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos, eenieder tegen zijn broeder, door het ​verbond​ met onze vaderen te ​ontheiligen?”[6].

Wie bovenstaande teksten beziet, merkt dat er steeds een relatie is met de schepping. God heeft ons geschapen. Alleen daarom al is bidden vandaag de dag iets bijzonders. Immers, velen hebben de mond vol over de evolutie, over een ontwikkeling gedurende vele miljoenen jaren, over geleidelijke veranderingen.
Onze Vader – met die aanspraak aanbidden wij de Schepper van hemel en aarde.

Bidden is niet in de eerste plaats: help, wij hebben dit of dat nodig. Bidden is niet een aan God geadresseerde vraag om hogere assistentie in de wereld. Nee, wij eren God als de Maker van heel de kosmos.
En juist relatief kleine, van zichzelf hulpeloze mensen mogen Hem eren. Op de keper beschouwd is dat een wonder!

Laten wij ons niet vergissen: massa’s mensen weten nog steeds wat bidden is.
Wilt u een voorbeeld?
Op de website van het Algemeen Dagblad staat een op 3 januari 2020 gedateerd bericht dat over bidden gaat. Citaat: “De verenigde kerken in Zwolle roepen inwoners van Zwolle op tot gebed tegen het kwaad in de stad. Mink de Vries, voorzitter van de verenigde kerken van Zwolle, stelt dat na de vijfde schietpartij in honderd dagen de huidige situatie vraagt om extra gebed. Bij de vijf schietpartijen vielen twee gewonden en één dode.
‘Het lijkt alsof Zwolle op dit moment door het kwaad geregeerd wordt. Daarom kan het geen kwaad om de hulp van beschermheer en Gods engel Michaël te vragen. Michaël is de bestrijder en overwinnaar van het kwaad’, aldus De Vries.
De voorzitter wil tijdens De Week van Gebed, die plaatsvindt van 19 tot 26 januari, de gebeden bundelen om het college van burgemeester en wethouders te steunen in de aanpak van het vuurwapenbezit. ‘Het thema is buitengewoon. Dat is positief uit te leggen: we mogen weten en geloven dat we veilig in Gods handen zijn. Tegelijk komt hoop, veiligheid en vertrouwen niet uit de hemel vallen, daar kunnen en mogen wij wat voor doen’.
De Vries roept ook niet-kerkelijke Zwollenaren op tot gebed. ‘De mensen in Zwolle, kerkelijk of niet, vraag ik als coördinator van de Week van Gebed om te bidden voor de burgemeester en college, familie van de slachtoffers en daders, en voor de daders en betrokkenen zelf. Dat de rust, gastvrijheid en veiligheid mogen terugkeren’”[7].
Zeer velen gaan nog naar God toe.

Kerkmensen moeten goed bedenken dat bidden niet simpelweg een aardse activiteit is.
Als wij bidden gaat, om te zeggen, de deur van de hemel een ogenblik open.
Leest u maar mee in Hebreeën 10: “Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het ​heiligdom​ door het bloed van ​Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote ​Priester​ hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig ​hart, in volle zekerheid van het geloof”[8].
Gelovig bidden is: voor de troon van de Here in de hemel gaan staan.
Gelovig bidden is: een verlangende blik werpen in ons tweede vaderland. Zie Hebreeën 11: de geloofsgetuigen “hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij ​vreemdelingen​ en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt”[9].

Bidden – helpt dat voor een goed verloop van de dag?
Meestal lijkt het er niet op.
Maar dat is gezichtsbedrog. Voor kerkmensen althans. Want zij maken dagelijks contact met de Heer van hemel en aarde. Met de Man die Machthebber is in de hemel en op de aarde; ook in hun tweede vaderland dus.
Tijdens en na ieder gebed mogen zij zich realiseren: wij gaan een nieuwe toekomst tegemoet!

Noten:
[1] Dit onderwerp is onder meer gekozen omdat de vrouwenvereniging ‘Bouwen en Bewaren’ van De Gereformeerde Kerk Groningen vanavond, donderdag 23 januari 2020, een eerste bespreking wijdt aan het Onze Vader. Van voornoemde vereniging is mijn vrouw lid. Met het schrijven van dit artikel hielp ik mijn echtgenote bij de voorbereiding op die avond.
Bij de bespreking gebruikt men: ds. B. van Zuijlekom, ‘De aanspraak – Onze Vader, die in de hemelen is”. – Hoofdstuk 1 (pagina 10-13) in: ds. H.J. Boiten (redactie), “Het Onze Vader – het voornaamste van de dankbaarheid; bijbelstudie in schetsen I”. – Groningen: Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag in samenwerking met Scholma Druk te Bedum [1990]. Dat hoofdstuk benutte schrijver dezes ook bij het schrijven van dit artikel.
[2] Geciteerd van http://www.gelovenisleven.nl/biddenhelpt.htm ; geraadpleegd op donderdag 16 januari 2020.
[3] Mattheüs 6:9 a.
[4] Deuteronomium 32:6 b.
[5] Jesaja 64:8.
[6] Maleachi 2:10.
[7] Geciteerd van https://www.ad.nl/zwolle/zwolse-kerken-roepen-op-tot-extra-gebed-tegen-vuurwapenbezit~a98cd5b2/ ; geraadpleegd op donderdag 16 januari 2020.
[8] Hebreeën 10:19-22 a.
[9] Hebreeën 11:13 b-16.

17 december 2019

Verwijt en stimulans

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

De profetie van Jesaja gaat onder meer over hypocrieten. Dus: over mensen die zeggen dat ze in God geloven, maar zich in de praktijk weinig of niets van hem aantrekken.

De Here zegt: ‘Ik heb u van te voren gezegd wat Ik van plan was. Nu is het gebeurd. Waarom geeft u niet gewoon toe dat Ik ingegrepen heb?’
De Here zegt nog meer: ‘Vanaf zullen er andere dingen gebeuren. Dingen waarvan u niet van tevoren hoorde’.

De Here heeft Zijn volk Zelf gezuiverd. Hij deed dat omdat Hij zijn eigen eer hoog wilde houden.
Is dat egocentrisch van God?
Nee.
Zeker niet.
De God van hemel en aarde is de hoogste Machthebber van de kosmos. Hij moet geëerd worden. Hij heeft immers alles in de hand? Hij bestuurt immers de ganse wereld? Desnoods houdt Hij, bij gebrek aan eerbetoon van mensen, Zijn eigen eer hoog!

Waarom is dat vanzelfsprekend?
In Jesaja 48 kunnen wij lezen: “Luister naar Mij, ​Jakob, Israël, Mijn geroepene: Ik ben Dezelfde, Ik ben de Eerste, ook ben Ik de Laatste. Ook heeft Mijn hand de aarde gegrondvest, en Mijn rechterhand heeft de hemel uitgespannen. Roep Ik ze, dan staan ze er tezamen”[1].
Een product zal nooit tegen zijn maker: wat ben jij toch een kluns; je had beter dit of dat kunnen doen.
Maar mensen, die – in tegenstelling tot dat product van hierboven – veel denkvermogen hebben, zeggen ijskoud: die Maker van ons negeren we gewoon; wij kunnen onszelf prima redden.
Dat is te dom voor woorden!
Dat is om verbijsterd en sprakeloos van te worden!

De Here zegt: ‘Ik leid u aan Mijn Vaderhand naar de toekomst toe. Had maar naar mij geluisterd. Dan was uw welvaart en uw welzijn gegarandeerd geweest’.
Dat is een verwijt en een stimulans tegelijk!

Jesaja 48 proclameert dus onder meer:
* Een waarschuwing tegen ongeloof;
* De gedachte dat de God van het verbond zuinig is op Zijn heilige naam;
* De geloofswetenschap dat Jahweh niet slechts hemel en aarde schiep, maar ook alles regeert wat daarin geschiedt;
* Het feit dat God vrede wil[2].

Is die boodschap vandaag nog wel actueel?
Jawel.
In onze tijd zien we veel wispelturigheid in de wereld. Regeringen zijn vaak instabiel. In Engeland gingen ze in de afgelopen week voor de derde keer in vijf jaar naar de stembus. In Israël gaan ze begin volgend jaar waarschijnlijk voor de derde keer binnen een jaar naar het stemlokaal.
Natuurlijk kunnen we eenvoudigweg zeggen: de oorzaak ligt in politiek onvermogen. Of misschien: de geopolitiek – zeg maar even: het beleid in de buitenlanden – faalt met hinderlijke regelmaat.
Maar in de kerk moeten we eerst en vooral opmerken: de oorzaak van de instabiliteit in de wereld is gelegen in het negeren van het Evangelie: de Heiland biedt redding!

Wederom is de vraag: is die boodschap van Jesaja nog wel actueel? Jazeker.
En: is Oudtestamentische geschiedenis alleen iets van en over voorbije tijden? Welnee.
De Heiland zegt Zelf in Mattheüs 11: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn ​juk​ op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van ​hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn ​juk​ is zacht en Mijn last is licht”[3].

Negeer uw Schepper nooit! Die belangrijke Boodschap uit Jesaja 48 moet vandaag vol in de schijnwerpers staan.
Men schrijft het zonder omwegen op: “De evolutietheorie is de meest aannemelijke theorie over het ontstaan van het leven. Daarentegen is het Bijbelse scheppingsverhaal een religieuze mythe”.
En:
“Ieder mens mag van mij denken en geloven wat hij of zij wil. En ik wil niemand het recht ontnemen de zingevende elementen in het Genesis-verhaal links te laten liggen en heel creatief allerlei zingevende elementen uit de evolutietheorie te destilleren. Ik vraag me echter af of wetenschappelijke theorieën wel bedoeld zijn om mensen te inspireren. Kunnen we niet in meerdere dimensies tegelijk naar de werkelijkheid kijken: zowel op een wetenschappelijke als een verbeeldende -religieuze- manier?”[4].
Het scheppingsverhaal is een mythe, zegt men in de wereld.
Bekijk de werkelijkheid van verschillende kanten, zegt men in de wereld.
Maar intussen wordt Gods Woord aan de kant geschoven!

De God van Israël zegt: “De dingen van vroeger heb Ik van oudsher verkondigd, uit Mijn mond zijn ze voortgekomen en Ik heb ze doen horen. Plotseling heb Ik ze gedaan en ze zijn gekomen”[5].
Laten wij, in de kerk, het verwijt in en de stimulans van Jesaja 48 nimmer vergeten!

Noten:
[1] Jesaja 48:12 en 13.
[2] Zie hierover ook: dominee C. Vonk, “De voorzeide leer”, deel 1 Ha: “Jesaja”. – Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, tweede druk, 1988. – p. 205, 206 en 207.
[3] Mattheüs 11:28, 29 en 30.
[4] Geciteerd van https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/strijd-tussen-evolutie-en-schepping-is-zinloos~be684fbc/ ; geraadpleegd op donderdag 12 december 2019.
[5] Jesaja 48:3.

8 november 2019

Openbaring 3 en de (her)schepping

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

“Dit zegt de ​Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping”.
Dat is in Openbaring 3 de opening van een brief aan de gemeente in Laodicea[1].

Daar gebeurt iets opvallends.
De geschiedenis van de schepping staat in het begin van de Bijbel, in het boek Genesis.
Maar in het laatste Bijbelboek – de Openbaring van Johannes – wordt teruggegrepen op die schepping van Genesis 1 tot en met 3. En er wordt bij gezegd: vóórdat de wereld geschapen werd was Jezus Christus er al. De Heiland der wereld was, om zo te zeggen, volop in beweging. Aan activiteit geen gebrek!

De kerk van Laodicea staat bekend om haar lauwheid. De kerk is, meent zijzelf, geestelijk rijk. Intussen is de Heiland uit beeld. De Here God maakt zichtbaar wat er van de kerk geworden is. En Hij toont Wie Hij is gebleven.
Hij is de Amen – dat betekent: Hij heeft het laatste Woord.
Hij proclameert de rechten die God in de wereld heeft.
Onze Here Jezus Christus verandert nooit. Permanent toont Hij hoe de nieuwe schepping er uit moet zien. Om met Colossenzen 1 te spreken: “Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door ​vrede​ te maken door het bloed van Zijn ​kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn”[2].

Over Laodicea valt heel wat te zeggen. Net als over de andere zes gemeenten die in Openbaring 2 en 3 een brief krijgen. Maar terecht merkt iemand op: “Eigenlijk gaan deze zeven proclamaties niet in de eerste plaats over hoe verkeerd die gemeenten het allemaal doen. Maar ze gaan eigenlijk over Jezus. Over wat Hij wil doen voor zijn gemeente.
Jezus waakt over zijn gemeente. Daarom stelt Hij ons soms onder kritiek, roept ons op om ons te bekeren. Want Hij heeft zijn gemeente lief.
Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt”[3].

Jezus Christus, onze Heiland, staat centraal. Hij is “het begin van de schepping”. Hij is de Oprichter en de Inrichter van de aarde. Hij is de Schepper van kleine en grote mensen, van kleine en grote dieren, van bloemen, planten… Hij heeft alle mogelijkheden om Hem optimaal te dienen in de schepping gelegd. Het is aan de mens om die te vinden. Dat gaat niet makkelijk. De ontwikkelingen gaan soms buitengewoon traag. Geen wonder – de zonde heeft ons in de slavernij gebracht[4].
De mens moet opnieuw geboren worden om dienst te kunnen verrichten in optima forma. Jezus Christus is het begin van de schepping.
En Hij maakt een nieuwe start. Een geheel nieuw begin. Hij roept ons allen op om ons naar Hem toe te keren!

Dat nieuwe begin bewerkstelligt onze Heiland Zelf.
Paulus schrijft daar in 2 Corinthiërs 5 over: “En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en ​opgewekt​ is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij ​Christus​ naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in ​Christus​ is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden”[5].
En in hoofdstuk 6 van de brief aan de Galaten noteert hij: “In ​Christus​ Jezus heeft niet het ​besneden​ zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn”[6].

In de evolutie ontwikkelt men voortdurend. Maar Jezus Christus begint helemaal opnieuw.
In de evolutie overleeft de sterkste, zeggen ze. Maar de Heiland van de kerk doet dat precies andersom. Dat wijst Paulus aan in 2 Corinthiërs 12: “Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn ​genade​ is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van ​Christus​ in mij komt wonen”[7]. Jezus Christus heeft juist het oog op het kwetsbaarste. De breekbare mens – die heeft Zijn aandacht.

In Openbaring 21 kunnen wij lezen: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer”[8].
En:
“…de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde”[9].
Dus:
* het moment van het begin van de schepping is exact bepaald
* onze goede God kent ook het precieze ogenblik van het einde.
Hoezo evolutie?
Iemand noteert hierbij: “In Openbaring 21 lezen we over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die God zal maken. Zal God daar honderden miljoenen jaren voor nodig hebben? Zeker niet! Zoals Hij ooit sprak en het was er, op dezelfde dag, zoals de Bijbel zegt, zo zal Hij op een dag ook spreken en zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn. Dan zal Hij opnieuw kunnen zeggen, evenals in Genesis 1:31: ‘En zie, het is zeer goed’. Wat zal het heerlijk zijn om daar voor altijd te mogen zijn, in de directe nabijheid van de Heere Jezus, om voor altijd Hem te mogen loven en prijzen”[10].
Waarvan akte!

Noten:
[1] Openbaring 3:14.
[2] Colossenzen 1:19 en 20.
[3] Geciteerd van http://home.solcon.nl/voorde/Preken/Openbaring%203_14-22.html ; geraadpleegd op zaterdag 2 november 2019.
[4] De term ‘slavernij van de zonde’ vinden wij in artikel 24 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
[5] 2 Corinthiërs 5:15, 16 en 17.
[6] Galaten 6:15.
[7] 2 Corinthiërs 12:9.
[8] Openbaring 21:1.
[9] Openbaring 21:4, 5 en 6.
[10] Geciteerd van https://www.dirkvangenderen.nl/2015/10/09/strijd-om-de-schepping/ ; geraadpleegd op zaterdag 2 november 2019.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.