gereformeerd leven in nederland

23 mei 2014

De hemel in zicht

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , ,

Volgende week donderdag is het Hemelvaartsdag. Op die dag vieren wij de glorieuze troonsbestijging van Jezus Christus. Daar horen Bijbelteksten bij als Handelingen 1 en Efeziërs 4.
Maar vandaag komt de hemel ook al in zicht.

Dat perspectief wordt geopend omdat ik Gods Woord vandaag open leg bij Genesis 28: “Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder. En zie, de HERE stond bovenaan en zeide: Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham en de God van Isaäk; het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde, en gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden, en met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden”[1].

De Here laat Zich aan Jakob zien.
Bij de torenbouw van Babel willen de mensen met hun handen naar de hemel reiken. Men wil een monument voor zichzelf neerzetten. Men wenst in de geschiedenisboeken opgenomen te worden. “Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden”[2].
In Genesis 28 is het echter andersom: de Here toont Zich aan Jakob.
De hemelse God proclameert beloften voor Zijn kinderen.
De hemelse God verkondigt beloften voor Zijn volk. En Hij zegt erbij: Mijn beloften worden echt waar! Wij lezen: “… Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd”[3].
Wat gebeurt daar?
De Here zorgt dat mensen in de geschiedenisboeken opgenomen worden. Wij hoeven dat niet zelf te regelen. En bij de Here is het adagium onveranderlijk: eens gekozen blijft gekozen!

Dit feit staat recht tegenover pogingen van de mens om een maakbare en gelukkige samenleving te creëren.
Hierbij denk ik aan de op zondag 18 mei jongstleden overleden natuurkundige, ruimtevaarder, piloot en hoogleraar Wubbo Ockels[4]. Voordat hij stierf schreef hij een statement voor de mensheid:
“1. De mensheid is onscheidbaar
2. Het doel van de mensheid is overleven
3. De mensheid heeft de aarde en de natuur nodig
4. Ons doel is om de mensheid en dientengevolge de aarde en de natuur te ondersteunen
5. We moeten iedereen respecteren die dat doel in de praktijk brengt
6. Iedereen is met iedereen verbonden via de mensheid
7. Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde
8. We zijn allemaal astronauten van het Ruimteschip Aarde
9. Zij die anderen niet respecteren, respecteren de mensheid niet
10. De mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar”[5].
In het ‘geloof’ van Ockels stond de mensheid centraal. En zijn motto leek te zijn: laten wij vooral goed voor onszelf zorgen.
Welnu, de Here zegt ook tegen Bijbellezers van 2014: mensen, Ik zorg voor u. En Hij laat het merken: u mag het geloven – Ik heb het immers al aan Jakob getoond?

De wereld bestaat nog altijd. Maar dat is niet te danken aan menselijke slimheid.
De Here zegent Zijn volk. Hij voert het plan uit dat Hij met Zijn kinderen heeft.
En de mensen die niet bij God horen? Die profiteren nu nog mee van de zegen die Gods kinderen ontvangen.
Denkt u in dit verband maar aan Genesis 12, waar tegen Abram gezegd wordt: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden”. Of aan Genesis 18, waar de Here denkt: “Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden”. En aan Genesis 22, waar de Here tegen Abraham zegt: “En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt”. En aan Genesis 26 waar Isaäk te horen krijgt: “En Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen geven, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten”[6].
Mensen die zonder God leven liften nu nog een beetje mee op de zegen die Gods kinderen van hun Heer krijgen. Ze krijgen nu nog de gelegenheid om hun eigen ding te doen. Maar in die kansen en mogelijkheden zit vooral ook een oproep. Die oproep luidt: mensen, kom nu naar de Here toe; want eens breekt het moment aan waarop u dat eindelijk wilt, maar het nooit meer zult kunnen! Oftewel: nu is er nog tijd om uw leven naar de Here toe te keren, maar eens komt de tijd waarin die gelegenheid niet meer geboden wordt.

In Genesis 28 gaat het over Jakob.
Jakob was een man die eigenlijk ook z’n eigen zegen wilde organiseren. Denkt u maar aan Genesis 25: “Eens had Jakob een gerecht gekookt, en Esau kwam vermoeid van het veld. Toen zeide Esau tot Jakob: Laat mij toch slokken van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Maar Jakob zeide: Verkoop mij dan eerst uw eerstgeboorterecht. En Esau zeide: Zie, ik ga toch sterven; waartoe dient mij dan het eerstgeboorterecht? Daarop zeide Jakob: Zweer mij eerst. En hij zwoer hem. Zo verkocht hij aan Jakob zijn eerstgeboorterecht. Toen gaf Jakob aan Esau brood en het linzengerecht; hij at en dronk, stond op en ging heen. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht”[7].
Maar wat gebeurt er in Genesis 28? Engelen reizen heen en weer tussen de hemel en de aarde. De Here zorgt er voor dat er contact tussen hemel en aarde blijft.
De Heer heeft Jakob uitverkoren. En Hij wil Jakobs zonden gaarne vergeven!

Ockels leerde zijn gehoor: als we elkaar, de aarde en de natuur beter gaan ondersteunen, dan komt het wel goed met ons.
Maar in Genesis 28 zegt de Here, terwijl Hij bovenaan een ladder staat die tot in Zijn woonplaats reikt: Ik ben er erbij en Ik bescherm u! Die belofte deed Hij aan Jakob. Die belofte is genoteerd voor alle Bijbellezers, in alle tijden en op alle plaatsen. De Here leert Zijn volk om op Hem te vertrouwen.
Niet op de samenbinding van Ockels.
Niet op de duurzame activiteiten van Ockels, hoe zorgzaam hij ook was.
Niet op de creativiteit en vindingrijkheid van Ockels, ofschoon hij prachtige resultaten heeft geboekt.
Ockels was een gepassioneerd man.
Een eminent geleerde.
Een man die buitengewone gaven ontvangen had.
En bovendien een aardige man, zo te zien.
Maar het was niet een man waar je als ware gelovige op kon vertrouwen.

De kerk van 2014 leeft vele, vele eeuwen na Jakob.
De geschiedenis van Genesis 28 is oud. Heel oud.
Onze plek in de historie van Gods heil is een heel andere dan die van Jakob in voorbije tijden.
Maar nog altijd zegt de Here tegen Zijn kinderen: geloof in Mij, vertrouw op Mij.
Als we dat blijmoedig en rustig blijven doen, blijft de hemel in zicht.

Noten:
[1] Genesis 28:12, 13 en 14.
[2] Genesis 11:4.
[3] Genesis 28:15.
[4] Meer informatie over hem is te vinden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wubbo_Ockels .
[5] Geciteerd via http://www.zinweb.nl/blog/2014/05/19/de-10-geboden-van-wubbo-ockels .
[6] Achtereenvolgens citeer ik Genesis 12:3, Genesis 18:18, Genesis 22:18 en Genesis 26:4, 5.
[7] Genesis 25:29-34.

Blog op WordPress.com.