gereformeerd leven in nederland

22 mei 2014

Europese verkiezingen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , ,

Vandaag is het in Nederland de dag van de Europese verkiezingen.

U weet het waarschijnlijk: in het Europees Parlement wordt wetgeving vastgesteld. Die wetgeving gaat over landbouw, handelsbeleid en soms over migratie en politiezaken.
Men spreekt er over het budget van de Europese Unie, een statenverband van 28 landen. Men controleert bovendien de activiteiten van die Unie.
Het parlement heeft 766 leden. Zesentwintig daarvan komen uit Nederland. Voor ons beeld: dat is 3,4 procent van het totaal.

Dat alles staat, in het algemeen, vrij ver van ons af. De invloed van Nederlandse parlementariërs is niet al te groot.
We voelen ons er bovendien wat ongemakkelijk bij. Europese wetgeving beïnvloedt ons leven; soms positief, soms negatief. We mogen vrij reizen. We mogen, als Nederlandse burgers, ook in een ander EU-land gaan wonen. We mogen in andere EU-landen werken. Jongeren kunnen studeren of stage lopen in een Europees land. En zo is er nog wel meer[1].
Maar wat zegt dat alles op de vierkante meters van ons eigen leven?
Het is tekenend dat de verkiezingscampagnes de mensen op straat niet zo aanspreken.

In onze wereld lijken we niet om samenwerking in Europa heen te kunnen.
Maar soms lijkt het er op dat we “meelopen op een weg waarin we vlees tot onze arm stellen en Nederland meer en meer prijsgeven aan Europese machten van on- en bijgeloof”.
Wellicht bouwen we, zonder dat wij het weten, mee aan een “modern Europees Babel”[2].

In 2009 schreef iemand al eens: “Het is (…) een min of meer holle frase geworden dat de SGP in Europa Christelijke politiek bedrijft. Laten we eerlijk zijn: de SGP is in Europees verband meer een actief meedenkende no-nonsensepartij met licht nationalistische en gematigd eurosceptische trekken dan een Christelijke partij. Wel komt de SGP op voor vervolgde Christenen in de wereld en maakt zij zich sterk voor lotsverbetering van Christenen in nood en dat is in de SGP te prijzen. Ook de consequente pro-Israël houding verdient een compliment. Er zijn dus zeker ook wel positieve zaken te noemen die de SGP in Europees verband doet. Maar het terugroepen tot de Wet en tot de Getuigenis ontbreekt vrijwel geheel. Mede daarom overheerst bij ons het scepticisme”[3].
Hier lijkt me de situatie wel in erg donkere kleuren getekend.
Want de combinatie CU-SGP laat haar invloed, ook vandaag, wel degelijk gelden als het gaat om een verbod op het weigeren van het uitvoeren van abortus. En bijvoorbeeld ook op het terrein van seksuele voorlichting aan en door jongeren.
Er is, waarschuwde iemand onlangs, een machtige lobby actief met “een hyperindividualistische agenda van seksuele rechten die ten koste gaat van de grondrechten van de EU, zoals het recht op leven, gezinsleven, gewetensvrijheid en onderwijsvrijheid”. Diverse Europese grondrechten “moeten in het Europees Parlement verdedigd worden tegen een lobby die de grondrechten met voeten treedt en ingrijpt in fundamentele vrijheden in de lidstaten” (…) Op al de terreinen die in deze voorstellen geraakt worden trekt de CU-SGP een glasheldere streep. Het is niet aan de EU om beleid te maken voor onderwijs, gezondheidszorg en gezinsbeleid, of zich te mengen in nationale discussies over het huwelijk. De genoemde grondrechten zijn er, maar geven geen bevoegdheden voor Europees beleid op die terreinen”[4].
Daarom gaat mijn stem vandaag naar de combinatie ChristenUnie/SGP. Dat voelt niet erg comfortabel, dat is waar. Maar het lijkt mij, in de gegeven omstandigheden, het meest verantwoord.

Macht: in Europa is dat een uiterlijk belangrijk begrip. En het is wel zeker dat daar ook heel veel duivelse macht bij is.
Lobby is ook zo’n centraal woord. Allerlei mensen lopen in Brussel rond, alleen maar met het oogmerk belangrijke beslissingen te beïnvloeden.

Dit alles overpeinsd hebbende, dacht ik aan Daniël 7[5].
In dat Schriftgedeelte staat het visioen van de vier rijken.
Er komen vier dieren uit de zee:
1. een gevleugelde leeuw; die symboliseert kracht en snelle verplaatsing over de aarde.
2. een beer: een groot, sterk en verscheurend beest.
3. een dier dat lijkt op een panter; maar de panter kan vliegen en heeft ook vier koppen
4. het vierde beest is nog groter, nog angstwekkender. Met ijzeren tanden, en enorme poten. Het heeft niet minder dan tien horens, een teken van uitzonderlijke kracht.

We krijgen een blik in het hemelse gerechtshof.
In de zaal worden tronen geplaatst. Daarop neemt onder meer een Oude van dagen plaats.
En dan… is het met de macht van dat vierde, grote dier opeens afgelopen. Dat dier gaat dood. Alle andere dieren raken hun macht vervolgens ook kwijt.
Wij lezen: “Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is”[6].
Er staat nog wat bij.
Ik citeer: “Ik naderde een van hen die daar stonden, en vroeg hem de ware zin van dit alles, en hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen: die grote dieren, die vier, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen; daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden”[7].

Wat wil dit zeggen?
Soms lijkt het er op dat allerlei menselijke en duivelse krachten in de wereld oppermachtig zijn. Dat is echter gezichtsbedrog. Want al die aardse machten gaan er aan. Zij zijn ten dode opgeschreven.
Het zal blijken dat de God van hemel en aarde de macht heeft. Het zal duidelijk worden dat ware gelovigen koningen zullen worden. Ze zullen de hemelse God, om het maar eenvoudig te zeggen, helpen met het regeren van de wereld.

Vandaag kiezen we de mensen die in de komende periode ons land in het Europees parlement zullen vertegenwoordigen.
Steunen we, als het erop aan komt, de verkeerde machten?
Ach, laten we ons niet al te druk maken. In Europa, en in heel de wereld, gaat het op veel terreinen een verkeerde kant op. Maar boven dat alles troont de hoogste Heer. De Heer die werkelijk Opperwezen is – Zijn regeermacht gaat namelijk boven alle krachten en energieën van de aarde uit.

Zacharias Ursinus schreef in zijn in 1657 gepubliceerde ‘Schatboek Heidelbergse Catechismus’: “Christus zal werkelijk, zichtbaar en plaatselijk komen, maar niet in schijn; en Hij zal de hoogste plaats verlaten en in de laagste neerkomen (Handelingen 1:11): ‘Hij zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren’. Zij zullen de ‘Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels’ (Mattheüs 24:30) en zullen bekennen dat Hij God is, op grond van Zijn uiterlijke Majesteit. ’En zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben’ (Zacharia 12:10).
Voorts zal Hij niet nederig komen, zoals tevoren; maar voorzien van Goddelijke heerlijkheid en majesteit, en vergezeld van vele duizenden engelen (Daniel 7:10); met een geroep en bazuin van de archangel (= aartsengel, BdR), ten einde de doden op te wekken, de schapen van de bokken te scheiden, de Godzaligen te verlossen en de goddelozen te werpen in de eeuwige straffen”[8].

Die boodschap heeft anno Domini 2014 nog niets aan actualiteit verloren.
Die boodschap geeft rust in een woelige wereld.

Moeten wij preppers worden?
Wat? U weet niet wat preppers zijn?
“Een prepper (van het Engelse werkwoord to prepare; ook wel een survivalist of eerder neosurvivalist, nu survivalisme in de Verenigde Staten mainstream geworden is) is iemand die zich voorbereidt op een noodsituatie als gevolg van een ramp of een sociale, politieke en/of economische opschudding, vanaf een lokaal niveau tot een internationale schaal”[9].
Nee, we hoeven geen preppers te worden. Althans, niet in de zin zoals de wereld dat bedoelt.
Zeker, wij moeten ons prepareren – dat is: voorbereiden – op de toekomst. Maar dat doen we niet in eigen kracht. We doen het in geloof en vertrouwen op de God van hemel en aarde!

Noten:
[1] Zie www.europeseverkiezingen.com .
[2] Zie: Kees de Groot, “Principiële bezwaren tegen EU lijken weg te ebben”. In: Reformatorisch Dagblad (10 mei 2014), p. 5. Ook te vinden op www.digibron.nl .
[3] H. Tijssen MA, “De SGP en Europa”. In: ‘In het spoor’ – blad van de landelijke stichting tot bevordering van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen (1 oktober 2009), p. 41-47. Ook te vinden op www.digibron.nl .
[4] Johannes de Jong, “Wie op 22 mei zwijgt, stemt toe”. In: katern PuntKomma, bijlage bij het Reformatorisch Dagblad (17 mei 2014), p. 14. Ook te vinden op www.digibron.nl .
[5] In het onderstaande maak ik onder meer gebruik van de webversie van de Studiebijbel.
[6] Daniël 7:13 en 14.
[7] Daniël 7:16, 17 en 18.
[8] Geciteerd via: Reformatorisch Dagblad (11 mei 2013), p. 2. Ook te vinden op www.digibron.nl .
[9] Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Prepper .

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: