gereformeerd leven in nederland

30 juli 2021

Schriftlicht in een tijd vol rampen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Wij leven in een tijd waarin rampen en een pandemie aan de orde van de dag zijn1.

Het zou geen wonder wezen als wij bij tijd en wijle de wereld met enigszins droeve blik bekijken. Wie doet dat niet als hij de krant leest of de televisiejournaals bekijkt? Het moet echter niet bij die droeve blik blijven. In Mattheüs 10 zegt Jezus Zelf: “Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven”.
Die droeve blik is begrijpelijk. Maar in de Gereformeerde wereld mag het daar niet bij blijven2!

Intussen vernielt de tegenstander van God met schier ontembare energie van alles en nog wat. Jezus wijst daar in Lucas 13 Zelf op. Hij geneest een vrouw die verlamd en vergroeid was, en zegt dan: “En moest dan deze vrouw, die een dochter van Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de dag van de sabbat?”.
Ziehier de kracht van de duivel!
Satan is uit op onze dood. Op die manier voert hij ook Gods straf uit. Eens werd het ongeveer als volgt getypeerd: God als rechter laat die moordenaar-van-allen op de rug van de dood zitten; de dood is nu zijn loopjongen geworden, en die mensenmoordenaar zijn wettig benoemde beul3.

Tegen de kracht van de duivel in mag de kerk belijden: “…in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat Uw hand en Uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou”. De hemelse Heer heeft alles in de hand. De macht van de duivel legt het altijd en eeuwig af tegen de immense kracht van onze God4!

We weten het best – de wereld heeft nog altijd te maken met de gevolgen van de zondeval. De apostel Paulus schrijft daarover in Romeinen 8: “…de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft”. Dat alles gaat echter niet buiten de wil van de Schepper om. En Paulus schrijft in Romeinen 8 nog meer. Namelijk dit: “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders”. Reeds in den beginne heeft Hij Zijn kinderen uitgekozen. Reeds daar blijkt Gods schitterende triomf over zijn tegenstander5!

Dit alles zo zijnde heeft de apostel Paulus, die nota bene door de hemelse God Zelf in dienst genomen is, wel degelijk te maken met de niet te negeren invloed van de verderver. Dat blijkt bijvoorbeeld in 2 Corinthiërs 12: “En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen”.
Van Paulus, en van alle mensen die in dienst van de hoge God zijn, wordt ootmoed gevraagd. Nederigheid en dienstbaarheid, daar gaat het om. Dat moeten we volhouden. Ook in tijden van tegenspoed6.

Waar gaat het heen? Gaat de wereld – met een variatie op de schrijver Max Dendermonde – aan verkeerde vlijt ten onder? Dat geldt in ieder geval niet voor de kinderen van God. De schrijver van de brief aan de Hebreeën noteert: “Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren”.
Jazeker, de satan heeft nog een hoop macht. Maar hij is van de troon weggedrukt. Die onttroning is definitief. De satan doet, om zo te zeggen, aan de zijlijn nog veel verderfelijks. Maar de grootste nederlaag heeft hij inmiddels geleden!7

Wat moeten mensen in onze tijd prioriteit geven? De apostel Petrus leert het ons in zijn eerste algemene brief: we moeten ons voor God verootmoedigen. Wij moeten hardop zeggen dat wij er zonder hulp van bovenaf niks van maken. Als wij geen ootmoed tonen gaan wij uiteindelijk roemloos ten onder. Petrus schrijft: “Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden”.
Verootmoediging voor God betekent niet dat wij nooit bezorgd kunnen wezen over de gang der dingen. Want dat zijn wij wel. Het is menselijk om ons af te vragen: hoe gaat dit verder en hoe loopt het af? Het staat buiten kijf dat wij wel degelijk actie mogen ondernemen om, waar dat mogelijk is, hulp te geven en oplossingen te bieden. Maar bij al die activiteit mogen we nooit vergeten om al ons doen en laten in de handen van de God van het verbond te leggen!8

Er is meer.
Bij een ramp schiet de kerk niet in een kramp.
In Openbaring 1 lezen wij namelijk dat Jezus Christus de sleutel heeft van de dood en van het rijk van de dood. Zijn schitterende triomf wordt nu nog glorieuzer. De Heiland zegt: “Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf”.
De satan, Gods hyperactieve tegenstander, heeft in de wereld een hele hoop te zeggen. De dood is zijn vernietigende wapen. Maar één ding is zeker: alles begint bij de hoge God, en alles eindigt ook bij Hem. Jezus Christus is de Sleuteldrager; Hij is de Koning over leven en dood!9

Noten:
1 In het onderstaande gebruik ik onder meer: Dr. W.G. de Vries, “Het kwaad in dit moeitevol leven”. In: Nader Bekeken, januari 2001; rubriek: Rondblik.
2 In deze alinea citeer ik Mattheüs 10:29, 30 en 31.
3 In deze alinea citeer ik Lucas 13:16.
4 In deze alinea citeer ik Handelingen 4:28.
5 In deze alinea citeer ik Romeinen 8:20 en Romeinen 8:28 en 29.
6 In deze alinea citeer ik 2 Corinthiërs 12:7.
7 In deze alinea citeer ik Hebreeën 2:14 en 15.
8 In deze alinea citeer ik 1 Petrus 5:5-8.
9 Openbaring 1:17 b en 18.

29 juli 2021

Waarschuwing voor de wereld

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , , ,

Wij leven in een tijd waarin rampspoed aan de orde van de dag is. Overstromingen in Zuid-Nederland en Duitsland en België, het neerschieten van misdaadjournalist Peter R. de Vries, de kinder-IC’s vol met kleine kinderen die besmet zijn met het RS-virus – het rolt maar door.

De kernvraag is: wat wil onze God ons hiermee zeggen?
Voor het beantwoorden van die vraag nemen wij vandaag ons uitgangspunt in Jeremia 4. Daar gaat het ook over een grote ramp: “Hef de banier omhoog naar Sion, breng u in veiligheid, sta niet stil, want Ik ga onheil brengen vanuit het noorden, een grote ramp!”.
Daar staan die woorden: een grote ramp.
In Jeremia 4 roept de Here Zijn volk op om de afgoden weg te doen. ‘Gooi de afgoden maar bij het oud vuil’, zegt de Here, ‘want u hebt er toch niets aan. En kom daarna maar bij Mij. En als u een eed doet in Mijn naam, spreek dan de waarheid – en niets anders! Wees integer, draag zorg voor een eerlijke rechtspraak en leef naar de wetten die Ik gegeven heb’.
Waarom is dat zo nodig?
Omdat de mensen in de Oudtestamentische kerk het goede voorbeeld geven aan de burgers in de buurlanden. In de buurlanden zegt men dan: ‘Met die zegen van God komen wij echt vooruit in het leven. Zo’n zegen willen wij ook!’.
Tegen Juda zegt de hemelse God: ‘Maak maar een nieuwe start! Ga weer leven in het kader van Mijn verbond! Breng uw leven weer op de goede koers!’
De waarschuwing die de Here God daar bij doet laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘Als er niets verandert, krijgt u te maken met Mijn toorn. En let wel: die lijkt sprekend op een vuur, op een uitslaande brand die niet te blussen is!’.
Nog is het einde niet. Want de Here kondigt zijn overweldigende toorn aan: ‘Vlucht naar de kerkstad – naar Sion dus. Waarom? Er komt een vijand aan! Die vijand is afkomstig uit het noorden. Van de steden van Israël blijft niets meer over – het worden puinhopen! Er kan echt niemand meer in die ruïnes wonen.
‘U kunt maar beter in de rouw gaan, zegt God. Het is treurnis en verdriet alom.
De omstandigheden zullen zo deplorabel wezen dat zelfs bij de regeringsleiders alle moed in de schoenen zakt. Zij weten echt niet meer hoe het verder moet. Iedereen is geschokt: priesters, profeten… 1.

De zomer van 2021 is vol rampspoed. Is Jeremia 4 in deze omstandigheden eigenlijk wel passend? Worden wij met dat hoofdstuk uiteindelijk niet nog dieper de put in gepraat?
Toch niet.
Immers – de Here waarschuwt Zijn volk van tevoren: er komt onheil aan! Het is niet zo dat God plompverloren met Zijn toornende wraak komt. Het is niet zo dat de rampspoed plotsklaps begint en dat Gods natie zich maar moet zien te redden.
Nee, er wordt eerst uitgebreid alarm geslagen. Met een profetie die door Jeremia wordt geproclameerd. Met de bazuin waar overal in het land op geblazen wordt. Gods woede barst niet zomaar los. Nee, eerst ontvangt Gods volk nog een oproep om bij haar Heer te schuilen: breng uzelf in veiligheid; zoek niet alleen maar naar eigen oplossingen!

Intussen is er, vanwege de overstromingen voor vele miljoenen euro’s schade. En dat is rampzalig – jazeker.
Dat de zo vaak bewonderde Peter R. de Vries neergeschoten is, is schokkend. Diep verdrietig. Die aanslag gaat rechtstreeks tegen Gods geboden in. Eerbied voor het leven is voor criminelen niet meer aan de orde. Voor geld kan iedere burger die in de weg staat om het leven worden gebracht.
Op woensdag 21 juli jongstleden was er voor het Nederlandse volk gelegenheid om in theater Carré te Amsterdam afscheid te nemen van de omgekomen misdaadverslaggever. Daar maakten niet minder dan 7500 mensen gebruik van. Laten we wel wezen: dat verdriet en die rouw waren welgemeend – daar hoeven wij niet aan te twijfelen.
Van dat RS-virus worden jonge kinderen ernstig ziek. En als dat jouw kind treft is dat heel treurig – daar hoeven wij niets van af te doen2.

Maar uit Jeremia 4 leren wij dat in al die kommer en kwel niet eerst naar onszelf moeten kijken. We hoeven ook niet eerst onze omgeving te inspecteren. Niets van dat alles.
Wij moeten ons eerst en vooral tot God wenden.
Wij moeten bij Hem schuilen. God waarschuwt ons voortdurend, tot op het laatste moment!
In dit hoofdstuk wordt de vlag als noodsignaal gehesen. Iedereen moet weten waar men naar toe moet: naar de God die de Machthebber van Sion is. Een uitlegger schrijft: “Deze situatie is het gevolg van hun ongehoorzaamheid aan de HEERE. Als er geloof zou zijn geweest, zou één enkele man de vijand hebben kunnen tegenhouden (…). Maar zonde maakt zwak. Het volk is ongehoorzaam aan de HEERE geweest in hun wegen en daden (…). Dat zijn geen oppervlakkige afwijkingen geweest, maar zitten diep in het hart”3.
Alle rampen die over de wereld gaan, bazuinen in feite één centrale boodschap rond: ga schuilen bij de God van hemel en aarde!

Het lijkt vandaag de dag wel alsof goed nieuws ten diepste geen nieuws is. Slecht nieuws – dat is pas echt nieuws. Dat alles wordt veroorzaakt door de zonde die zich in alle vezels van het aardse leven een plaats verworven heeft.
Maar daarmee houdt het in de kerk niet op.
De Here is genadig. Hij waarschuwt de wereld: kom schuilen bij Mij; want dan gaat het leven door – zelfs als het leven een puinhoop wordt, zelfs als ons stervensmoment komt.
En de kerk mag met Paulus zeggen: “En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn”4.
Nee, dat is de puinhoop niet opgeruimd.
Ja, dan is het verdriet nog altijd groot.
Maar dan is het uitgangspunt anders.
Dan ziet de toekomst er, ondanks alles, prachtig uit!

Noten:
1 In deze alinea citeer ik Jeremia 4:6. Hierboven geef ik een weergave van Jeremia 4:1-9.
2 In deze alinea gebruik ik onder meer https://nos.nl/artikel/2390198-400-miljoen-euro-schade-door-overstroming-valkenburg-2300-huizen-beschadigd en https://nos.nl/artikel/2390291-afscheid-peter-r-de-vries-plechtigheid-voor-genodigden-in-carre-begonnen en https://nos.nl/video/2390252-veel-baby-s-met-het-rs-virus-we-zeiden-tegen-elkaar-dit-is-niet-goed ; geraadpleegd op donderdag 22 juli 2021.
3 Geciteerd van https://www.oudesporen.nl/Download/OS2016.pdf , p. 71. Geraadpleegd op donderdag 22 juli 2021.
4 In deze alinea citeer ik 1 Corinthiërs 2:12.

28 juli 2021

Hulpvaardig Nederland?

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Vluchtelingen: daar zijn er op dit moment meer dan 80 miljoen van op deze wereld. Dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Meer dan twee derde van de vluchtelingen in de wereld komt uit slechts vijf landen: Syrië, Venezuela, Afghanistan, Zuid-Soedan en Myanmar.
In 2019 hebben 22.533 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dat was een stijging van 2180 ten opzichte van 2018, toen in totaal 20.353 mensen bescherming zochten. De meeste asielaanvragen in 2019 kwamen van Syriërs en Nigerianen. In de hele Europese Unie zochten 675.670 asielzoekers een goed heenkomen; dat waren er bijna 75.000 meer dan in 2018.
Vluchtelingen zijn er in de hele wereldgeschiedenis geweest. En ze zullen er altijd zijn. Maar 80 miljoen? Dat is wel heel veel1.

In Genesis 12 lezen wij al over een vluchteling: “Er kwam hongersnood in dat land. Daarom trok Abram naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was”. En ook in Genesis 42: “Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij: Zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is; trek erheen en koop daar koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven”.
De Here geeft in Zijn Woord aan dat wij voor vluchtelingen zorgzaam moeten wezen: “Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God”. Zo staat dat in Leviticus 19.
Soms komt de verkondiging van het verkondiging van het Evangelie uit een onverwachte hoek. Dat zien wij bijvoorbeeld in 2 Koningen 5: “En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naäman zijn heer vertellen: Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt, gesproken”.
Soms bereikt het Evangelie mensen waar nooit niemand aan gedacht heeft. Denkt u maar aan de Ethiopische minister van financiën, die wij in Handelingen 8 tegenkomen.
Kortom: wie de geschiedenis van de kerk kent, weet dat de zorg voor deze wereld – inclusief de vluchtelingen – bij God in goede handen is.
Die geloofskennis kan voor ons een goede stimulans zijn om gastvrij te zijn. Om met Hebreeën 13 te spreken: “Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden”2.

Het is belangrijk om dat in deze tijd goed voor ogen te houden.
Terecht schreef een commentator van het Reformatorisch Dagblad in april jongstleden: “Hoe gedegen is het Nederlandse asiel- en migratiebeleid? In zijn maandag verstuurde brief aan alle fractievoorzitters noemde informateur Tjeenk Willink het dossier als een van de thema’s waarover de onderhandelaars in de formatie beslist afspraken moeten maken. Daarmee gaf hij asiel en migratie de status van prioriteitsdossier. Terecht, want nu is het veel te vaak een speelbal van de krachtsverhoudingen in het parlement”. En: “De les van Rutte III gaat dus verder dan: maak afspraken over het asielbeleid en zet die in een akkoord. Die luidt: begin bij het begin en breng eerst de basis, in dit geval: de Immigratie- en Naturalisatiedienst, op orde. Ook als dat forse financiële investeringen vereist. Wie de IND verwaarloost, verwaarloost de instantie die het recht moet toepassen. Daar hangt echt een veel steviger prijskaartje aan”.
Het opvangen van vluchtelingen kost wel het een en ander. Maar het is geen taak die in Nederland laag op de prioriteitenlijstjes mag komen te staan…3.

Als dit alles tot ons doordringt, blijft er nog tenminste één vraag over. En wel deze: is Nederland niet te vol om asielzoekers te ontvangen?
Op 31 oktober 2020 werd gemeld: “Op 1 januari 2020 telde Nederland 517 inwoners per vierkante kilometer landoppervlak. Nederland is daarmee na eilandstaat Malta het dichtstbevolkte land van de Europese Unie. (…). Die hoge bevolkingsdichtheid is niet gelijkelijk verdeeld: aan de randen loopt het land een beetje leeg, en krimpt de dichtheid. De bevolkingsgroei vond tussen 2015 en 2020 voornamelijk plaats in en rondom de Randstad”.
Dus: het is maar hoe en waar wij gaan kijken.
Nee, Nederland is nog niet boordevol.
En laten wij het niet vergeten: er zijn 80 miljoen mensen in nood. Er is werk aan de winkel. Ook voor de kerk in Nederland. Immers – niet voor niets zegt Jezus in Mattheüs 25: “Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan”. Kortom – zeker voor gelovige kinderen van God geldt: laten wij helpen waar wij dat kunnen!4

Noten:
1 In deze alinea gebruik ik gegevens van de website https://www.unhcr.org/nl/wat-jij-kan-doen/in-de-klas/cijfers-over-vluchtelingen/ . En gegevens uit: ‘Vluchtelingen in getallen 2020’, een publicatie van Vluchtelingenwerk Nederland. Te vinden op https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/u36436/vluchtelingen_in_getallen_2020_v11.pdf . Beide websites zijn geraadpleegd op woensdag 21 juli 2021.
2 In deze alinea gebruik ik https://www.gave.nl/kerken/inspiratie-voor-uw-gemeenteleden/zegt-bijbel-vluchtelingen ; geraadpleegd op woensdag 21 juli 2021. Verder: Genesis 12:10, Genesis 42:1 en 2, Leviticus 19:33 en 34, 2 Koningen 5:2-4, Handelingen 8:27-38 en Hebreeën 13:2.
3 In deze alinea gebruik ik: “Nieuw kabinet mag IND niet verwaarlozen”. Commentaar in: Reformatorisch Dagblad, woensdag 21 april 2021, p. 2.
4 In deze alinea gebruik ik https://www.vandaagenmorgen.nl/nieuws/krimp-aan-de-randen-517-inwoners-per-vierkante-kilometer-2020-10-31 ; geraadpleegd op woensdag 21 juli 2021. Het Bijbelcitaat komt uit Mattheüs 25:36-40.

27 juli 2021

De geest van de antichrist

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Daar zal de sfeer met één woord te typeren wezen: gerechtigheid. Daar gaan wij naar toe. Daar maken wij ons klaar voor. Dus steunen wij met heel ons hebben en houden op Jezus Christus, de Heiland.

In deze wereld doen mensen veel moeite om hun eigen ideale land te maken.
China is daar op dit moment het duidelijkste voorbeeld van1.
Het is bekend dat gelovigen in China worden onderdrukt. In kerken en moskeeën hangen bewakingscamera’s. Gelovige mensen mogen alleen voor hun geloof uitkomen als zij dat doen volgens de regels van de partij.
Ergens stond geschreven: “In 2019 kregen Tibetaanse nomaden te horen dat ze alleen nog staatssubsidies kregen als ze hun ‘altaren voor boeddhistische goden vervingen door foto’s van de Chinese leiders’”. De Chinese regeerders willen het Tibetaanse boeddhisme graag in hun macht krijgen!
Een behoorlijk aantal Westerse denktanks neemt geld aan van ‘vrienden van China’ of van bedrijven die voor hun winst afhankelijk zijn van de Chinese communistische partij.
Er zijn leerstoelen aan allerlei universiteiten die door China gefinancierd worden. Men schrijft: “Op dit moment zijn er in China meer dan tweeduizend universitaire samenwerkingsverbanden, in verschillende soorten en maten”. Ja, ook het denken van academici wordt beïnvloed2!

China is een antichristelijke macht.
Chinese leiders moeten als goden worden aanbeden en vereerd. De God van hemel en aarde wordt zoveel mogelijk uit het zicht gehouden. De Here kondigt in Exodus 20 Zijn wet af. En in Deuteronomium 5 doet Hij het nog eens: “U zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn dienaar, noch op zijn dienares, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naaste is”. De regering van de Volksrepubliek China doet precies het tegenovergestelde!
Wij ontmoeten hier de geest van de antichrist. De apostel Johannes schrijft er over in zijn algemene brieven: “Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is”. En: “Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent”. En: “Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is”. Verder: “En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist”3.

Wie spreekt over China, heeft ook vrijwel altijd te maken met de geest van de antichrist. En het is heel moeilijk om daar onderuit te komen. In een bericht op internet – gedateerd op dinsdag 14 januari 2020 – wordt gemeld: “In 2018 importeerde Nederland voor 39,2 miljard euro aan goederen uit China, waarvan twee derde weer naar andere landen werd geëxporteerd. Bedrijven voeren uit China relatief vaak hightechproducten in die ze verder verwerken”. Made in China – wij kunnen er in Nederland niet meer omheen. Chinese bedrijven als AliExpress, een webwinkel voor Chinese particulieren of kleine bedrijven om hun producten te verkopen aan buitenlandse consumenten, heeft ook onder Nederlandse christenen veel klanten. Het zou een goede zaak zijn als dat veranderde4!

De hersteld hervormde predikant M. van Reenen beschrijft in zijn boek ‘De vijand rukt vast aan’ welke ontwikkelingen de tijd rijp maken voor de komst van de antichrist: migratie, mobiliteit, postmodernisme, secularisatie, techniek, internet, kapitalisme, genotscultuur en klimaatproblemen. Hij noteert daar dan bij: “Hij zal zitten als een God in zijn tempel. Hij zal een hele cultus om zich heen ontwikkelen. Hij weet God te verdringen en Christus als Verlosser overbodig te maken. De vele problemen die in de wereld er zijn, weet hij zo op te lossen dat de mensen hem hun vertrouwen zullen geven”5.
De antichrist en China lijken alles met elkaar te maken te hebben. Ook in onze tijd is het van groot belang om goed te zien waar de geest van de antichrist rondwaart!

Noten:
1 Zie hierover ook mijn artikel ‘Op weg naar een nieuwe wereld’, hier gepubliceerd op maandag 26 juli 2021. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2021/07/26/op-weg-naar-een-nieuwe-wereld/ .
2 In deze alinea gebruik ik onder meer: Clive Hamilton en Mareike Ohlberg, “Stille verovering – hoe China het Westen infiltreert en de wereldorde herschikt”. – Haarlem: Xander Uitgevers, 2020, p. 250-293. Citaten van p. 250 en 293.
3 In deze alinea citeer ik achtereenvolgens Deuteronomium 5:19-21, 1 Johannes 2:18, 1 Johannes 2:22, 1 Johannes 4:2 en 3, 2 Johannes 1:6 en 7.
4 In deze alinea citeer ik onder meer van https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/china/handel-nederland-china ; geraadpleegd op dinsdag 20 juli 2021.
5 Geciteerd via: A.C. Uitslag, “Brandend actuele duiding van de huidige tijd”. In: Vrijdag, katern van het Reformatorisch Dagblad, vrijdag 4 december 2020, p. 10 en 11. De gegevens van het genoemde boek zijn: M. van Reenen, ‘De vijand rukt vast aan. Voorbereid op de komst van de antichrist’. – Apeldoorn: Uitgeverij De Banier, 2020. – 200 p.

26 juli 2021

Op weg naar een nieuwe wereld

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

De God van hemel en aarde geeft ons een nieuwe toekomst. Wij zijn op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Onze God voert een totale vernieuwing door. De zonde zal uit de wereld verdwijnen. Wat een prachtig vooruitzicht is dat! Op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal alles op God gericht zijn. Jesaja heeft het er over in hoofdstuk 66: “Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de Heere”1.

Er komt dus een nieuwe wereldorde aan, van hemels kaliber. Een nieuwe wereldorde – dat nu is precies wat de Chinese Communistische Partij ook wil. In een lijvig boek waarin een helder plan beschreven is om de ideeën van die partij te verspreiden, staat voorin al te lezen: “De Chinese Communistische Partij heeft zich ten doel gesteld de wereldorde te transformeren en de wereld naar haar eigen beeld te herscheppen, zonder daarbij ook maar een kogel af te vuren”.
Men doet verwoede pogingen om de elite van Westerse samenlevingen te beïnvloeden. En als dat niet lukt is de tweede optie dat de wereld de Chinese suprematie accepteert omdat er gewoon niks anders op zit2.

China doet grote investeringen in de Nieuwe Zijderoute: een grootse onderneming op het gebied van vervoer en infrastructuur. Dat is één van de manieren om in de wereldeconomie invloed te krijgen. En passant wil men de internationale machtsverhoudingen structureel veranderen.
In de Europese Unie is er voortdurend allerlei onvrede. De brexit, de LHBTI-problematiek en allerlei andersoortig gedoe lijkt China niet zelden goed uit te komen. Want zo krijgt China de gelegenheid om te zeggen: ‘u bent onderling verdeeld, maar één ding is zeker: wij zijn een goed tegenwicht tegen de Amerikaanse hegemonie’.

In Europa heeft China onderhand aardig wat invloedrijke vrienden. Er is bovendien een heel actief Chinees spionageteam van zo’n 250 mensen om de Europese Unie en de NAVO in het oog te houden.
Het Amerikaanse ministerie van justitie schatte dat China in de periode 2011-2018 achter 90% van de gevallen van bedrijfsspionage zat. De leidinggevenden in de volksrepubliek maken niet zelden gebruik van amateurinformanten; dat zijn er duizenden. In 2007 zei het hoofd van de Canadese veiligheidsdienst: ‘Het is soms erg verrassend om te zien hoeveel hyperactieve toeristen we hier krijgen en waar ze vandaan komen’.
Afgelopen maandag, 19 juli 2021, meldde de NOS: “De Europese Unie, de NAVO, de Verenigde Staten en de zogenoemde ‘5 eyes’-landen die inlichtingeninformatie met elkaar delen, stellen China verantwoordelijk voor de hack van duizenden overheidsinstanties en bedrijven eerder dit jaar. De hackers kwamen binnen via een lek in de e-mailsoftware van Microsoft. Volgens de bondgenoten werkte China samen met de internetcriminelen” (…) “Volgens EU-buitenlandchef Borrell hebben de hackers wereldwijd ‘aanzienlijke schade aangericht’ aan ‘overheidsinstellingen, politieke organisaties en sleutelindustrieën’. Ze zouden volgens de EU-chef uit zijn geweest op spionage, diefstal van bedrijfsgeheimen en losgeld”. Wij kunnen niet om de conclusie heen: China heeft in onze wereld reeds verbazingwekkend veel onder controle!

Er is meer.
In China is de grootste producent van telecommunicatieapparatuur ter wereld actief: Huawei. En inderdaad – deze maker van mobiele telefoons is volop bezig met spionage. Ja, zelfs met diefstal. In 2018 werd vertrouwelijke informatie gestolen uit het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie in Addis Abeba. Het vermoeden is dat Huawei daaraan meegewerkt heeft. Iemand schrijft: ‘De wereldwijde expansie van Huawei is voor Peking op zich al een machtsmiddel’. Die constatering is juist: als Huawei wereldwijd de grootste producent en leverancier van communicatieapparatuur wordt kunnen we nog van alles beleven3
Huawei heeft in Groot-Brittannië veel geld gedoneerd aan de Conservatieve Partij en aan de Liberaal-democraten. Een groot aantal Britse parlementsleden werd op reisjes naar China getrakteerd. Dat was natuurlijk niet voor niets.

Ook in de universitaire wereld is Huawei actief. In 2017 bedroeg het onderzoeksbudget 13,3 miljard dollar. Daarvan ging een behoorlijk deel naar westerse universiteiten. Het komt er op neer dat het bedrijf onderzoek financiert aan meer dan 150 universiteiten, waaronder 23 onderzoeks- en ontwikkelingslaboratoria in 14 Europese landen.
Intussen worden de risico’s van het Chinese ‘charmeoffensief’ gaandeweg duidelijker.
Er zijn daarom steeds meer universiteiten die de banden met Huawei verbreken: Oxford University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology en de Universiteit van Californië – het is zo langzamerhand al een rijtje4.

China doet aan spionage en diefstal. De gewone man in de straat kijkt wellicht enigszins verontrust toe. Immers – dit kan toch zo niet doorgaan? Is er dan niemand die hier iets tegen kan doen?
Jawel. Toch wel.
Laten wij elkaar wijzen op 2 Petrus 3: “Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden”.
De Jongste Dag zal komen als een dief. Plotseling is Hij er. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde worden al eeuwenlang aangekondigd. Onze God gaat met Zijn onmetelijke kracht de wereld vernieuwen. Alles wat goddelozen eigenmachtig hebben opgebouwd wordt weggebrand. Hoe zal dat eruit zien? De bosbranden in de Verenigde Staten zinken er vast en zeker bij in het niet.
China neemt maar wát graag in vele delen van de wereld de macht over. De man in de straat is geneigd om te vragen: waar gaat dit heen?
Gelovige kinderen weten waar het eindigen zal: “Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede”5!

Noten:
1 Jesaja 66:22 en 23.
2 In deze alinea gebruik ik: Clive Hamilton en Mareike Ohlberg, “Stille verovering – hoe China het Westen infiltreert en de wereldorde herschikt”. – Haarlem: Xander Uitgevers, 2020. – 448 p. Citaat van p. 15.
3 Het citaat uit het nieuwsbericht van de NOS komt van https://nos.nl/artikel/2389979-eu-navo-en-vs-en-bondgenoten-veroordelen-china-om-cyberaanvallen ; geraadpleegd op maandag 19 juli 2021.
4 Hamilton/Ohlberg, a.w., p. 178, 179, 201-205.
5 In deze alinea citeer ik achtereenvolgens 2 Petrus 3:8, 9 en 10 en 2 Petrus 3:13 en 14.

23 juli 2021

De psalm van het doorvertellen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Psalm 78 is bij veel kerkmensen genoegzaam bekend:
“Mijn volk, neem mijn onderricht ter ore,
neig uw oor tot de woorden van mijn mond.
Ik wil mijn mond met spreuken opendoen
en van aloude verborgenheden doen overvloeien,
die wij gehoord hebben en weten
en onze vaders ons verteld hebben.
Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen,
maar aan de volgende generatie
de loffelijke daden van de HEERE vertellen,
Zijn kracht en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft”1.

Men kan zich voorstellen dat velen, het bovenstaande lezend, allerlei twijfels voelen opkomen. Immers – er zijn talloze zonen en dochters die niet in de weg van hun ouders gaan. Zij zijn lid van heel verschillende kerken of groeperingen. Er zijn heel wat kinderen die weinig of niets meer van het geloof moeten hebben. Kan men dan nog wel met Psalm 78 aankomen?
Jazeker wel.
Waarom dan?
Dat zal hieronder blijken.

In Psalm 78 wordt heel duidelijk dat Gods volk met regelmaat heel ondankbaar is. Juist in de kerk is er niet zelden verzet tegen God, en tegen het Evangelie dat Hij de eeuwen door laat proclameren.
Leest u maar mee:
“Zij namen Gods verbond niet in acht
en weigerden te wandelen in Zijn wet.
Zij vergaten Zijn daden
en Zijn wonderen, die Hij hun had laten zien”.
En:
“Toch gingen zij door met tegen Hem te zondigen:
zij tergden de Allerhoogste in de dorre wildernis.
Zij stelden God in hun hart op de proef”.
En:
“Ondanks dit alles zondigden zij nog
en geloofden zij niet door middel van Zijn wonderen.
Daarom deed Hij hun dagen vergaan in vergankelijkheid,
en hun jaren in verschrikking”.
Zo gaat het verder.
Psalm 78 is dus niet de psalm waarmee we zeggen: in de kerk zitten geweldige mensen. Psalm 78 is niet de psalm waarmee we een statement maken van het type: ik heb veel werk in de kerk gedaan en ben op die manier velen tot voorbeeld geweest. Psalm 78 is niet de psalm waarmee we in de eerste plaats verklaren: broeder X en zuster Y zijn voor mij de grote voorbeelden in de kerk.
Psalm 78 is wel het kerklied van een wonder: het wonder van Gods trouw, namelijk. Hoe is het mogelijk dat God Zich nog met de kerk bemoeien wil? Hoe kan het toch dat Gods Heilige Geest altijd weer in de kerk werkt, terwijl Hij de eeuwen door in diezelfde kerk met diverse dommigheden en eindeloos veel eigenzinnigheden werd en wordt geconfronteerd? Dat zo zijnde moet de God van hemel en aarde toch wel heel genadig wezen2!

Mensen die op allerlei manieren zonden en gebreken aaneenrijgen, worden klaargemaakt voor de eeuwigheid. Dat is toch niet te geloven? Niettemin is het waar! De apostel Paulus schrijft erover in 2 Corinthiërs 5: “Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu Die ons hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de Geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn”3.

Als wij het onderwijs van Psalm 78 op de juiste wijze door willen geven, moeten wij beginnen met de constatering dat alle mensen zondaars zijn. Inclusief kerkmensen. Vervolgens moeten wij beseffen dat wij ons allen moeten bekeren. Wij moeten, zogezegd, met het gezicht naar God toe gaan staan.
Paulus schrijft in zijn eerste brief aan Timotheüs: “O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis”. De Gereformeerd-vrijgemaakte professor J. Douma (1931-2020) verwees naar deze tekst in zijn uitleg van Psalm 78. En hij noteerde erbij: “Het pand dat wij te bewaken hebben maakt plaats voor allerlei experimenten die de kerk afbreken, ondanks de schone schijn van vernieuwing”4. Waarvan akte!

Psalm 78 is de psalm van het doorvertellen. Dat doen we opdat de mensen in volgende generaties op de juiste weg worden geleid. Dat is ook de weg die in Hebreeën 13 aangewezen wordt: “Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en volg hun geloof na”.
Dat betekent: vertel maar door hoe groot Gods genade is. En ook: vertel maar door dat het een groots wonder is dat Hij ons tot Zijn kinderen heeft aangenomen5!

Noten:
1 Psalm 78:1-4.
2 In deze alinea citeer ik achtereenvolgens de verzen 10 en 11, 17 en 18, 32 en 33 van Psalm 78.
3 2 Corinthiërs 5:4-9.
4 Dr. Jochem Douma, “Psalmen – Commentaar op Psalm 76-110”. – Kampen: Uitgeverij Brevier, 2016. – p. 44.
5 In deze alinea citeer ik Hebreeën 13:7.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.