gereformeerd leven in nederland

2 september 2011

Hartelijk welkom op deze weblog

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 18:00

Dit is een bloggebied van B. de Roos.
Op deze plaats verschijnen artikelen over het kerkelijk leven in Nederland. Ook zijn hier Schriftstudies en meditaties te lezen. De stukken zijn geschreven vanuit een Gereformeerd standpunt.

In de regel verschijnt hier op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een nieuw artikel; dat gebeurt rond rond 8 uur ’s morgens.
Reacties zijn welkom. De besluiten met betrekking tot plaatsing van die respons op deze internetpagina worden genomen door de eigenaar van deze weblog. Anonieme reacties worden nooit geplaatst.

Deze website bestaat sinds vrijdag 2 september 2011. De weblog is een voortzetting van ‘Artikelen over Gereformeerd leven in Nederland’, een blog die sinds woensdag 26 mei 2004 verscheen bij web-log.nl.

21 oktober 2016

Homo’s aan het Heilig Avondmaal

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , ,

In Gods Woord wordt duidelijk gemaakt dat een man en vrouw samen een huwelijk kunnen sluiten[1].
Denkt u bijvoorbeeld maar aan Spreuken 5:
“Uw bron zij gezegend,
verheug u over de vrouw uwer jeugd:
een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree;
laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken”[2].

Nu is er tegenwoordig veel te doen over mannen met een homoseksuele geaardheid die trouwen of samenwonen.
Dat heeft de Here expliciet verboden. Wij kunnen dat in Leviticus 18 lezen: “En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het”[3].

Ben ik nu een homohater?
Driewerf neen!
Opzettelijk schreef ik hierboven niet over homo’s die trouwen. Nee, ik schreef over mannen met een homoseksuele geaardheid die trouwen of samenwonen. Die mannen respecteer ik. Ik communiceer met hen op de manier waarop ikzelf tegemoet getreden wens te worden.
Ik spreek slechts Gods Woord na. Dat Woord is voor mij het einde van alle tegenspraak. En daarom moet ik zeggen: mannen met een homofiele geaardheid mogen niet trouwen of samenwonen.

Onlangs las ik in het Nederlands Dagblad: “Homo’s die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht, leven in zonde en mogen dus niet meedoen aan het ‘heilig avondmaal’. Het was lange tijd de visie binnen orthodox-christelijke kerken. Deelname aan deze ‘maaltijd van de Heer’, door Jezus ingesteld vlak voordat Hij stierf aan het kruis, is een intiem moment. Een gelovige voelt zich erdoor verbonden met zijn Heer. Van de avondmaalganger wordt verwacht dat die zijn eigen zondigheid onder ogen ziet, verlossing zoekt in Christus en met zijn zonden wil breken. Een homoseksuele relatie wordt in deze benadering gezien als een zonde waarvan de gelovige moet willen afzien.
Onder orthodoxe protestanten is een kentering gaande, blijkt uit gesprekken met vrijgemaakten, Nederlands-gereformeerden, christelijk-gereformeerden en zogeheten gereformeerde-bonders binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dominees en andere leiders van deze kerkelijke gemeenten bevestigen dat leden met een homoseksuele relatie steeds vaker worden toegelaten tot het avondmaal, maar niet op grote schaal”[4].

Vanwaar die verandering?
Waar vindt die kentering zijn oorzaak?

Men zegt: wij moeten deze broeders pastoraal benaderen.

Een voorzitter van een kerkenraad van een GKv/NGK-gemeente zegt: “Wij kijken of er bij homo’s met een relatie een beweging is naar Christus toe, of van Christus af. Als zij van harte begeren Jezus te volgen, vinden wij het pastoraal onverantwoord hun brood en wijn te onthouden.’ Hij wijst erop dat zijn gemeente de man-vrouwrelatie ‘zoals God die volgens de Bijbel heeft bedoeld’ als uitgangspunt handhaaft”.

Een Gereformeerd-vrijgemaakte predikant meent “dat de relatie tussen een man en een vrouw de norm is. Hij bestudeerde de Bijbelteksten over homoseksualiteit en liet meewegen dat de Bijbel niks zegt over relaties tussen homo’s van liefde en trouw, en kwam ‘voorlopig’ tot de conclusie dat de Bijbel geen duidelijke ruimte geeft voor homorelaties. Als een homo samenwoont, is dat nog geen reden deze persoon van de avondmaalstafel weg te houden, vindt de predikant, inmiddels missionair actief in de Rotterdamse wijk Hillegersberg. Het gesprek tussen de leiding van de gemeente, de kerkenraad, en homo is bepalend voor deelname aan het avondmaal, ‘vanuit de gezamenlijke band met Jezus Christus’”[5].

Wat zien u en ik hier?
Antwoord: als de intentie is om Jezus Christus te volgen, kan er worden deelgenomen aan het Heilig Avondmaal.
Of ook: als er een beweging naar Jezus toe te zien is, kan deelname worden toegestaan.

Dat alles verbaast mij.

Weliswaar staat in het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal dat wij er vast van verzekerd mogen zijn “dat geen zonde of zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, kan verhinderen, dat God ons in genade aanneemt en ons waardig keurt aan deze hemelse spijs en drank deel te hebben”.
Dat gelezen hebbende kan men zeggen: als dit zo is, kunnen samenwonende en getrouwde homo’s meedoen aan de viering van het Heilig Avondmaal. Zij hebben hun geaardheid nu eenmaal. Daar kunnen zij niets aan doen.

Maar er gaat in dat formulier nog wel iets aan vooraf. Er staat: “Maar wij hebben door de genade van de Heilige Geest over deze zonden van harte berouw. Wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven”[6].
En daarom vraag ik:
* waar is de strijd gebleven?
* waarom merk ik zo weinig van dat gevecht?
Laat ik het voor de duidelijkheid maar eens kort door de bocht zeggen: als ik het goed begrijp heeft men de strijd opgegeven.

Er wordt gezegd: wij willen broeders met een homoseksuele geaardheid pastoraal benaderen.
Pastoraal benaderen – dat betekent, als u het mij vraagt: wij geven de schapen van Gods kudde goede voeding. Oftewel: wij brengen die schapen op de velden die de Here aanwijst. De velden van Psalm 23:
“De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil”[7].
Maar die pastorale benadering lijkt tegenwoordig bij heel wat kerkleiders wat anders in te houden. Namelijk iets als het onderstaande:
* de Here verbiedt in Zijn Woord het trouwen en samenwonen van homo’s
* maar anno 2016 prevaleert liefde tussen mensen boven Gods geboden
* daarom moeten homostellen aan het Avondmaal kunnen gaan.
Persoonlijk word ik van zo’n uitgangspunt een beetje verdrietig. Want per saldo betekent dat dat Gods geboden omzichtig maar beslist aan de kant worden geschoven om zonden meer ruimte te geven.

Misschien gaan sommige kerkleiders nu hun wenkbrauwen fronsen.
Wellicht zeggen zij: luister beste blogger; het uitgangspunt blijft het huwelijk, de trouw tussen man en vrouw. Dat zal waar wezen. Maar intussen worden eerst Gods geboden overtreden; en daarna wordt het Avondmaal ontheiligd.
In het Nederlands Dagblad stond: homo’s die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht, leven in zonde en mogen dus niet meedoen aan het ‘heilig avondmaal’; zie hierboven. Zou het toevallig wezen dat die term heilig avondmaal tussen hoge komma’s staat?

Misschien roept iemand: die blogger walst over gevoelens heen.
Wellicht schreeuwt een ander: ziet u wel, die schrijver heeft geen greintje respect voor homo’s!
Laten we samen nogmaals vaststellen dat niet waar is.
In 1 Petrus 2 lees ik echter wel: “Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de keizer”[8].
Is het niet opvallend dat het respect voor elkaar en de eer van God in één adem worden genoemd?
Wie Gods eer werkelijk wil zoeken moet zonden benoemen, en daar niet omheen draaien!

Noten:
[1] In het onderstaande gebruik ik onder meer https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/bijbel-over-homoseksualiteit/ ; geraadpleegd op maandag 10 oktober 2016.
[2] Spreuken 5:18 en 19.
[3] Leviticus 18:22.
[4] “Homostellen vaker welkom aan het avondmaal”. In: NDZeven, bijlage bij het Nederlands Dagblad, zaterdag 8 oktober 2016, p. 8 en 9.
[5] De betreffende predikant is M.A. van Leeuwen.
[6] Gereformeerd Kerkboek, p. 523.
[7] Psalm 23:1, 2 en 3 (onberijmd).
[8] 1 Petrus 2:17.

20 oktober 2016

Houdt vast wat gij hebt

Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme”. Die woorden staan in Openbaring 3[1].

Maar wat moeten ze precies vasthouden, daar in Philadelphia?
En wat hebben wij daar eigenlijk mee te maken?

Philadelphia ligt in een gebied dat wij tegenwoordig Turkije noemen. De stad ligt dicht bij de westkust, op een kruispunt van handelswegen.
In Philadelphia hebben ze echter één groot probleem. De stad ligt op een aardbreuk. Daarom zijn er ter plaatse vaak aardbevingen. Die vulkanische bodem is wel erg geschikt voor wijnbouw. Geen wonder dus dat er met zekere regelmaat feesten worden gehouden ter ere van Dionysus. Dionysus is de god van de wijn, van de natuur, van landbouw en vruchtbaarheid. Zijn Latijnse naam is ietwat bekender: Bacchus. Die wijnfeesten zijn natuurlijk slemppartijen. En daar hebben ze in Philadelphia wel het een en ander van gemerkt.

“Gij hebt kleine kracht”, zo wordt aan Philadelphia geschreven[2].
Het is blijkbaar geen grote gemeente. Maar ja, wie wil er nou wonen in een gebied waar zich regelmatig aardbevingen voordoen?
We mogen er, denk ik, ook wel van uitgaan dat het een niet al te rijke gemeente is.

Philadelphia: een onooglijk kerkje. En dat nietige kerkje wordt ook nog dwars gezeten door mensen uit “de synagoge des satans”[3]. Dat is, goed beschouwd, geen wonder. Want als Satan een kans krijgt, begint hij natuurlijk bij de kleine kerken. Die zijn, van satanisch standpunt bezien, immers gemakkelijk te elimineren?

Maar wat zegt de Here? “Ik weet uw werken”[4].
Hij weet wel dat de gemeente in Philadelphia zich vastklemt aan Gods kracht. Hij weet wel dat het kerkelijk leven daar, ondanks alles, gewoon doorgaat. Philadelphia betekent ook: broederliefde. De Here weet wel dat in de kerk van Philadelphia de waarheid bewaakt wordt. En daarom belooft Hij Zijn persoonlijke bescherming.

“Houdt vast wat gij hebt”.
Wat moeten ze vasthouden? Grofweg drie dingen:
* de waarheid, want die heeft de gemeente in pacht
* het geloof in Gods kracht
* het kerkelijk leven onder hemelse macht.

In de brief aan Philadelphia staat een centraal woord: bewaren.
In Openbaring 3:8 lees ik: “…maar gij hebt mijn woord bewaard. En ik lees ook: “omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen”[5].
Wie iets bewaren wil, bergt het goed op. Wie iets goed conserveren wil, zorgt dat er een goede bescherming om heen is. Welnu, iets dergelijks geldt ook in de kerk. Daar is het adagium: wie Gods bevel wil opvolgen, moet de Heiland volgen. Want Hij is de sleutelbewaarder. Dat blijkt in Openbaring 3 zonneklaar: “Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten”[6].
De deur naar Gods toekomst staat wagenwijd open.
En daarom kunnen ze in Philadelphia met een gerust hart besluiten om met de blijde Boodschap de wereld in te gaan. Want wat ze in Philadelphia hebben, dat neemt niemand hen meer af.

De ware gelovige is nooit alleen. En de ware gelovige is nimmer onzichtbaar.
Dat mogen wij beseffen, ook als wij lid zijn van een heel klein kerkje. We mogen dat bedenken als er heel veel ouderen in de kerk zitten.
In veel Gereformeerde kerken is het bovenstaande een treffende omschrijving van de werkelijkheid. Tijdens het schrijven van dit artikel dacht ik aan hen.
En ik dacht aan de Gereformeerden die zich in de wereld soms zo alleen voelen.
Ik dacht aan de lezers van deze internetpagina, die zich niet zelden onbegrepen weten. “Bezint … éér u begint! en ‘Bedenkt voordat u doende bent… en doende blijf dan denken!”, aldus luchtte een lezer eens zijn gemoed. En hij noteerde er meteen maar bij dat het er op lijkt dat velen zo weinig mogelijk willen nadenken, als het over de kerk gaat.
Voor u allen schrijf ik het hier nog eens op: “Houdt vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme”.

Philadelphia is heel bekend om de vele spelen en wedstrijden die er plaatsvinden.
Het beeld van die kroon spreekt de gemeente daarom vast en zeker aan. Iedereen snapt het: wij mogen ons niet van die zegekrans laten beroven[7].
En ook de eenzame Gereformeerden van 2016 mogen nooit vergeten dat die krans klaar ligt.
Natuurlijk, in Openbaring 3 staat een briefje aan Philadelphia. Maar in 2 Timotheüs 4 schrijft Paulus ook: “…voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad”[8].
Die kroon, dat is dus geen managementprijs voor de kerk van Philadelphia. En die krans, dat is dus geen particuliere oppepper van Paulus voor Timotheüs. De krans ligt klaar voor al Gods kinderen.
Paulus verkeert in het goede gezelschap van Jacobus.
Kijkt u maar in Jacobus 1. Ik citeer: “Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben”[9].

De brief van Philadelphia is, als u het mij vraagt, reuze actueel.
De dominees moesten er maar eens wat vaker over preken.
Want heel wat mensen lijken maar amper meer te weten wat vasthouden is. En ze weten eigenlijk niet goed wat ‘bewaren’ is.
En de kroon? Dat is, naar het lijkt, voor velen slechts een schoon visioen in een ernstig besmeurde wereld.

Gereformeerden mogen elkaar echter blijven aanvuren: “Houdt vast wat gij hebt…”![10]

Noten:
[1]
Openbaring 3:11.
[2] Openbaring 3:8.
[3] Openbaring 3:9.
[4] Openbaring 3:8.
[5] Openbaring 3:10.
[6] Openbaring 3:7.
[7] Zie hierover ook: Dr. H.R. van de Kamp, “Openbaring – Profetie vanaf Patmos”. – Kampen: Kok, © 2000. – p. 139.
[8] 2 Timotheüs 4:8.
[9] Jacobus 1:12.
[10] Dit artikel is een bewerking van een stuk dat ik eerder schreef. Dat stuk is gedateerd op woensdag 24 oktober 2007.

19 oktober 2016

Kijk naar de kerkgeschiedenis

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , ,

In dit artikel wil ik iets schrijven naar aanleiding van de eerste zendingsreis die Paulus maakt[1].

Paulus preekt onder meer in Antiochië.

Hij zegt: “Mannen van Israël en vereerders van God, luistert”[2].
De apostel spreekt dus mensen aan die in God geloven. Zijn luisteraars staan er, om het maar eens modern te zeggen, niet helemaal blanco in. Zij vereren de God van hemel en aarde.
En toch hebben ze onderwijs nodig.

Dat onderwijs gaat over de geschiedenis van de kerk.
Paulus brengt in herinnering hoe de Israëlieten in Egypte hebben geleefd. Hij spreekt over de richters, inclusief Samuël. Over koning Saul. En over David, die later koning wordt. Bijna in één adem verhaalt Paulus vervolgens van de Heiland. En over Diens heraut, Johannes de Doper.
Maar die Heiland is niet door de kerkleiders erkend. Sterker nog: na een zeer twijfelachtige rechtsgang is Jezus Christus ter dood gebracht.
Paulus proclameert: “Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt; en Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen, die met Hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren, die thans getuigen van Hem zijn bij het volk. En wij verkondigen u, dat God de belofte, die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken, gelijk in de tweede psalm geschreven staat: Mijn zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt”[3].
De apostel beschrijft dat Christus, levend en wel, aan allerlei mensen verschenen is.
Het is die Heiland, die Redder die zonden vergeven wil. De Heiland heeft een integrale aanpak: “Ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem”[4].
De waarschuwing van Paulus is duidelijk:
“Ziet dan toe, dat u niet overkome, wat in de profeten gezegd is:
Ziet, verachters, en verwondert u en verdwijnt;
want Ik werk een werk in uw dagen,
een werk, dat gij voorzeker niet zult geloven, als iemand het u verhaalt”[5].
Zo geeft Paulus de geschiedenis van de kerk weer.

Tegenwoordig zijn er heel wat kerkmensen die wel in Jezus geloven. Maar het Oude Testament zegt hen niet veel. Wat moet je ermee?, vraagt men.
Maar de apostel Paulus leert ons dat die geschiedenis ertoe doet. Er is één verbondsgeschiedenis. Oude en Nieuwe Testament horen echt bij elkaar. Stapsgewijs werkt de hemelse God aan de toekomst.
Gods Woord is een eenheid. Laat ik u, als het daarom gaat, mogen wijzen op woorden uit Genesis 1, Genesis 2, Openbaring 21 en Openbaring 22.
Eerst dat begin:
“In den beginne schiep God de hemel en de aarde”[6].
“Voorts plantte de Here God een hof in Eden, in het Oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij geformeerd had. Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad”[7].
En dan het einde:
“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer”[8].
“En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren”[9].
Het is God Zelf die de cirkel rond maakt. Gods Woord is een perfecte eenheid[10]!

Paulus verwijst expliciet naar Psalm 2.
De dichter van die psalm – uit Handelingen 4 blijkt dat het David is – heeft regels geschreven waarvan hij de draagwijdte zeer waarschijnlijk niet heeft kunnen zien of voelen[11]. De Heilige Geest is dus in het leven van David aan het werk geweest.
De hemelse God gaat heel vertrouwelijk met David om. En zo doet Hij dat met al Zijn kinderen. Hij komt dicht bij hen. Hij neemt permanent Zijn intrek in de harten van door Hem gekochte mensen.
Denkt u in dit verband maar aan die bekende regels uit Psalm 25:
“Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen,
en zijn verbond maakt Hij hun bekend”[12].

Ieder die gelooft, wordt gerechtvaardigd.
Alle gelovigen worden behandeld alsof zij aan alle eisen van de wet hadden voldaan.
Paulus’ waarschuwing in verband met dat heerlijke Evangelie is duidelijk: dat moeten we blijven geloven.
Wie op dat punt concessies gaat doen is alras verloren.

De geschiedenis van de kerk staat in Gods Woord.
En daarin staat de waarheid, en niets dan de waarheid.
Maar de werkelijkheid is dat de Joden aan dit Evangelie geen geloof hechten.
En daarom is de boodschap: “Het was nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen. Want zo heeft ons de Here geboden:
Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde”[13].
De heidenen worden daar blij van.
Die vreugde mogen wij vandaag ook laten zien. Gewoon in Nederland. In Groningen. In Drachten, Bergentheim, Amsterdam of waar u ook maar woont.

Kijk naar de kerkgeschiedenis, en verheug u!

Noten:
[1] Vanavond, woensdagavond 19 oktober 2016, vergadert Deo Volente de mannenvereniging ‘Augustinus’ van De Gereformeerde Kerk Groningen. Tijdens die bijeenkomst zal de eerste zendingsreis van Paulus aan de orde komen; de beschrijving daarvan vinden we in Handelingen 13 en 14. Het schrijven van dit artikel is een deel van mijn voorbereiding op die vergadering.
[2] Handelingen 13:16 b.
[3] Handelingen 13:30-33.
[4] Handelingen 13:39.
[5] Handelingen 13:40 en 41.
[6] Genesis 1:1.
[7] Openbaring 2:8 en 9.
[8] Openbaring 21:1.
[9] Openbaring 22:1 en 2.
[10] Zie hierover ook http://www.bijbelcursus.nl/wp-content/uploads/2013/10/bijbelcursus-deel-3-met-opmaak.pdf ; geraadpleegd op vrijdag 7 oktober 2016.
[11] Handelingen 4:24, 25 en 26: “En toen dezen het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: Gij, Here, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is; die door de heilige Geest bij monde van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt:
Waarom hebben de heidenen gewoed
en de volken ijdele raad bedacht?
De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd
tegen de Here en tegen zijn Gezalfde”.
[12] Psalm 25:14.
[13] Handelingen 13:46 en 47.

18 oktober 2016

Zondag 12 en de EO

In Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus leren wij dat een christen als koning in dit leven met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel strijdt. Na dit leven zal die christen in eeuwigheid met Hem over alle schepselen regeren[1].

Zo staat dat ook in Gods Woord.
Wij kunnen dat lezen in 2 Timotheüs 2: “Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven; indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen; indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet”[2].

Een christen is tijdens dit aardse leven constant in gevecht. Met zichzelf. Eigenlijk met alles en iedereen.
Op het eerste gezicht ziet dat er niet zo uit.
Maar het is wel zo. Als het goed is, tenminste.

Het bovenstaande klinkt vertrouwd. Deze klanken kennen we.

Maar als we naar het nieuws van de laatste weken kijken, komt die strijd opeens wat dichterbij.

Laten wij kijken naar de ontwikkelingen bij de Evangelische Omroep.

Wat is daar gebeurd? Uit een editie van het Nederlands Dagblad citeer ik het volgende[3].
“De omroephervormingen dreigden de IKON, Zendtijd voor de Kerken en de Joodse Omroep de kop te kosten, en na een aanvankelijke verloving met de NCRV klopten die omroepen aan bij de EO, met de vraag of die deze taak op zich wilde nemen. Dat betekent, scherp gezegd, dat de EO de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om ook de vrijzinnigheid stem te geven op de Nederlandse televisie. Maar, benadrukken de directeuren in het interview: dat doen ze omdat ze deze táák hebben gekregen. En die is strikt gescheiden van de missie van de EO”.

Het hoeft eigenlijk niet te verbazen dat er, ondanks deze bezwerende woorden, flinke commotie ontstond.

In het ND stond te lezen:
Er “vond een bewogen vergadering plaats van de ledenraad, iemand startte een Facebookactie om via de eerstvolgende ledenraadsverkiezingen een koerswijziging af te dwingen, en het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond maakte zijn aanvankelijk in stilte verstuurde brief alsnog openbaar op de website van huisorgaan De Waarheidsvriend”.
U voelt wel: dit is een keurige beschrijving, maar terwijl u die woorden leest hoort u op de achtergrond enorm veel kabaal.
Het lijkt wel alsof er gevochten wordt!

En in feite is dat ook zo.

Een christen staat in de wereld. Maar hij is er niet van. Hij hoort er niet bij, maar hij maakt er wel deel van uit.

De Evangelische Omroep is in haar wezen een organisatie waar men de strijd om een echt christen te blijven steeds weer verliest.
Anders gezegd: er wordt water bij de wijn gedaan. Bij de EO wordt zoveel water bij gedaan dat de wijn vaak nergens meer naar smaakt.

Christenen, Gereformeerden inbegrepen, willen vriendelijk zijn voor de wereld. Want als het niet met vriendelijkheid begint, wordt het – denken zij – onmogelijk om mensen met het Evangelie te bereiken.
Dat is een goed uitgangspunt. Staat in Philippenzen 4 ook niet: “Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij”[4]?
Toch moet er een zekere distantie blijven. Kinderen van God moeten voorzichtig wezen. Hun gedrag moet gekenmerkt worden door een zekere bedachtzaamheid en behoedzaamheid.
In datzelfde Philippenzen 4 staat trouwens: “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus”[5].
Wie in Godvrezend contact met God staat, ontvangt Zijn bescherming. Hij gaat rustig zijn gang. Niet als een wildebras, maar als een goed strateeg, die weet wat hij doet.

Wie vaak zijn eigen zin zou willen doordrijven, kan aan de EO zien waar het naar toe kan gaan. Een baken in zee!

Wie de vrede van God kent, kent veel momenten van rust in zijn hart.
Gods kinderen ontvangen kalmte van bovenaf. Wie dergelijke kalmte kent, heeft meer overzicht. Hij is in staat het slagveld te overzien. Hij ziet waar de fronten liggen.

Tegen gelovigen zou ik willen zeggen: wees voorzichtig, maar evenzeer blijmoedig en vrijmoedig. En laat het duidelijk wezen voor wie volhardt in het geloof: uiteindelijk geeft de hemelse God Zijn kinderen alle ruimte voor hun regeertaak!

Noten:
[1] Zie Heidelbergse Catechismus – Zondag 12, antwoord 32.
[2] 2 Timotheüs 2:11, 12 en 13.
[3] “De EO is niet van het pad, maar van de Weg”. In: NdZeven, bijlage van het Nederlands Dagblad, zaterdag 1 oktober 2016, p. 8 en 9.
[4] Philippenzen 4:5.
[5] Philippenzen 4:6 en 7.

17 oktober 2016

Evangelisatie en eigen schaduw

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

Evangeliseren: kan dat nog wel in onze tijd?[1]
Hoe moet dat?
Lopen we niet tegen hekken en muren op?
Is het eigenlijk geen onbegonnen werk?

Ach, u weet hoe dat gaat.
Het geloof is reuze nuttig voor Meneer Eén.
Mevrouw Twee kijkt ernaar. Maar zij zegt: dat is niks voor mij.
Zodoende komen er relatief weinig gelovigen bij.

Ooit was er een meneer die iets heel deftigs zei.
Hij had verstand van zaken.
Hij sprak: “Zolang kerk en christenen er niet in slagen over hun eigen schaduw heen te kunnen denken en handelen, lijkt verspreiden van het evangelie een schier onmogelijke taak”.

Wij moeten dus over onze eigen schaduw heen kijken.
Dat doet mij, als u mij permitteert, denken aan de stripheld Lucky Luke.
Die man schoot namelijk sneller dan zijn eigen schaduw. Hij was een ‘poor lonesome cowboy’. Reuze onbeduidend, een tikje onhandig en van mensen verlaten dus. Maar in de praktijk redde de man zich prima in het leven. Zijn naam, Gelukkige Lucas, sprak boekdelen.

Intussen kunnen we er niet omheen: wij moeten over onze eigen schaduw heen kijken.
Dat wil ik best een keer doen.

Wat zie ik dan?
Dan ontwaar ik het pad dat voor mij ligt.
Maar van die smalle weg zie ik nog niet zo erg veel.
Want wie kan in zijn leven ver vooruit kijken? Niemand.
Natuurlijk, wij maken onze plannen. En wij hebben onze idealen. Maar of die plannen gerealiseerd kunnen worden, dat weten wij niet. Of onze idealen ooit werkelijkheid zullen zijn, dat kunnen wij niet zeggen. Ik betwijfel eerlijk gezegd of het veel zal helpen om aan onze schaduw voorbij te kijken.

Het lijkt mij beter om in de gegeven omstandigheden Gods Woord te openen. Immers, wij doen reuze ons best om de Boodschap over te brengen. Maar blijkbaar gaat er voortdurend iets verkeerd. Maar wát gaat er dan fout?
In Mattheüs 19 vraagt een rijke jongeman aan Jezus: “Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?”[2]. Het antwoord is duidelijk. Pijnlijk duidelijk. ‘Houdt u aan alle geboden’[3]. En: “Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij”[4]. Dat vindt die rijke jongeman een allesbehalve blijde boodschap. De repliek van Jezus lijkt, tot overmaat van ramp, ook al weinig hoopgevend: “…het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat”[5]. Maar er komt meer: “bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk”[6].
De kwestie is dus: wij moeten bij God beginnen.
Verder kijken dan onze schaduw, dat valt ons moeilijk. Echter: de Here leert ons dat wij helemaal niet bij onszelf moeten starten.

Over je eigen schaduw heen kijken: wat zou dat eigenlijk precies beduiden?
Wellicht heeft die spreker van hierboven bedoeld dat we ons moeten verdiepen in de levenswijze van de mensen om ons heen. En daar zit best wel wat in. Maar er zal meer moeten gebeuren.

In de evangelisatie dienen wij, naar mijn inzicht, met name de antithese laten zien. Kerk en wereld: dat is een flagrante tegenstelling.
Wat moeten wij doen?

Er was eens een wetenschapper die de levensstijl van de antithese als volgt omschreef: “een diep doorleefde christelijke gemeenschapszin, die zich uit in aandacht voor elkaar en in vergevingsgezindheid”. Die man bedoelde: in de kerk dienen wij zorg en aandacht voor elkaar te hebben; die attentie wordt in de wereld vaak node gemist[7].
De opinie van die geleerde heer sluit aan op woorden die wij in Efeziërs 4 lezen.

In dat Schriftgedeelte wordt gewezen op Gods activiteit. “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen”[8]. Die regel is bekend. Maar ik lees vervolgens ook over de nieuwe mens “die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid”[9]. Laat ik het zo typeren: de Here schept iets nieuws. Terwijl wij evangeliseren, gaat Zijn werk door.
Dus: we moeten beginnen bij God.
En we eindigen ook weer bij Hem. Dat kan niet anders.

Precies op die plek zit het pijnpunt voor de wereld.
Want de mens heeft uiteindelijk niet al te veel in te brengen. De Schepper van hemel en aarde staat centraal.
De kerk biedt, om zo te zeggen, haar identiteit aan: Christus.
En wat blijkt? Het seculiere Neêrlandse volk presenteert niets. Nu ja, men offreert een beetje economisch optimisme. Alsmede een flinke portie redelijkheid. Zolang je nog maar met elkaar praat en werkt, gaat alles goed.
Men schotelt grote woorden voor. Maar inhoudelijk blijkt het allemaal schamel en summier. Voosheid is troef.

Wij moeten over onze schaduw heen springen, zei die deftige meneer van hierboven.
Wat mij betreft zijn dat woorden die thuishoren in de categorie Versluierende Blabla.
De belangrijkste vragen zijn: wat doet God in Nederland? en: hoe zet de almachtige Vader Zijn kinderen in bij de uitvoering van Zijn plan met deze wereld?
Dat overwegende citeer ik nog een keer enkele verzen uit Mattheüs 19: “En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten”[10].

Tenslotte nog dit.
Een Gereformeerd-vrijgemaakte predikant die zich regelmatig met missionair Gereformeerd-zijn bezighoudt, schreef eens het volgende.
“Bij God beginnen betekent ook dat je aan Hem de leiding geeft. (…) Om het goede spoor te houden, moet je van te voren al voor God door je knieën gaan. Je geeft het Hem in handen. Je geeft ook aan Hem over, wie Hij wil roepen. Dat is buigen voor zijn ‘welbehagen’. Wij snappen niet waarom de één wel komt en de ander niet. Wij buigen voor Gods genade en oordeel als we in Zijn dienst mensen gaan nodigen tot het heil”[11].
Evangelisatie heeft dus niet zoveel te maken met onze eigen schaduw, maar met Gods goedertierenheid.

Noten:
[1] Dit artikel is een bewerking van een stuk dat ik eerder schreef. Dat stuk is gedateerd op woensdag 17 oktober 2007.
[2] Mattheüs 19:16.
[3] Mattheüs 19:17: “Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden”.
[4] Mattheüs 19:21.
[5] Mattheüs 19:24.
[6] Mattheüs 19:26.
[7] De typering is van professor dr. J. Kennedy. Zie: “Geef antithese bij evangelisatie niet op”. In: Reformatorisch Dagblad, woensdag 11 juli 2007, p. 2.
[8] Efeziërs 4:20.
[9] Efeziërs 4:24.
[10] Mattheüs 19:29 en 30.
[11] Ds. H. Drost, “Gods huis – open huis: Van harte gereformeerd en missionair” (Woord & Wereld; nr. 37). – [Bedum], Uitgeverij Woord en Wereld, 1997. – p. 8.

14 oktober 2016

Hoe de wereld leefbaar blijft

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

Kerkmuren worden geslecht. Kerken kruipen bij elkaar. Daar is een mooi woord voor: oecumenisme.
Vandaag de dag zien we op het kerkplein veel toenadering. Men poogt dichterbij elkaar te komen.
In de jaren ’70 van de vorige eeuw deden pioniers daar al hun best voor.

In een oude editie van het Nederlands Dagblad schrijft de Gereformeerd-vrijgemaakte C.G. Bos (1909-1988) over de situatie in Oostelijk Flevoland[1].
“Er zijn ook gemeenschappelijke diensten met Roomsen en wie er zich verder maar bij laten vinden. Zo is er 26 september j.l. in het kader van de vredesweek in Dronten in de ‘Meerpaal’, ook met de Roomsen een gezamenlijke vredesdienst gehouden, ter vervanging van de gewone morgenkerkdiensten. Evenzo in Swifterbant. Daar gingen zowel een pastoor als een predikant voor. In Lelystad is zulk een gemeenschappelijke vredesdienst op zaterdagavond gehouden, 25 september.
En op 15 augustus j.l. was er een kerkdienst van de Vrije Evangelische Gemeente, die uitgezonden is via de radio. Daarin hebben de Hervormde en synodaal Geref. predikant van Dronten samen de liturgie verzorgd, terwijl de preek is gehouden door de predikant van de Vrije Evang. Gem. Leden van andere kerken waren speciaal voor deze dienst uitgenodigd. Verder verzorgden ‘de Protestantse kerken’ deze zomer gezamenlijke ‘kerkdiensten’ in de Rivièracamping en Flevocamping.
En dan was er 20 juni een interkerkelijke openluchtdienst, een ‘Hage-preek’, die als zodanig ook officieel onder de kerkdiensten van de synodaal Geref. Kerk te Dronten werd aangediend. Daarin ging voor Kapiteine R. Poppema van het Leger des Heils. U ziet hoe ‘ruim’ en ‘wijd’ het in Oostelijk-Flevoland is!”.

Als het bovenstaande tot ons is doorgedrongen begrijpen wij alras dat er feitelijk weinig nieuws onder de zon is.
Oostelijk Flevoland lijkt in de jaren ’70 van de vorige eeuw een proeftuin voor latere kerkelijke ontwikkelingen.

En wat is de filosofie achter al dat ijverig samenwerken?

“Het belangrijkste van al deze samenwerking is dat het wantrouwen tussen de mensen van verschillende groepen verdwijnt. Dan kan er samen gewérkt worden voor een beter leefbare wereld. Een wereld die onze straat, dorp, polder, land, de oecumene — dat is de hele bewoonde wereld — omvat”.
Samenwerking, dat moet je doen.
Dan wordt de wereld vriendelijker, zegt men.

Eigenlijk verdient de maatschappij een herstart.
Een reset.
Een nieuw begin.
“In Nederland, ook in onze polder, betekent dat: meewerken om de overbevolking en de gevolgen daarvan voor onze omgeving te beteugelen, huizenbouw en stedebouw critisch bekijken en meezoeken naar betere mogelijkheden, meewerken aan een veranderende houding ten opzichte van man en vrouw in de maatschappij”.
Als u bovenstaande zinnen goed leest, proeft u hoe men zich losmaakt van godsdienst en grondslag. Deconfessionalisering, heet dat met een moeilijk woord.
Men houdt mooie verhalen. Intussen wordt Gods Woord zachtkens uit beeld geschoven.

Dominee Bos schrijft zelf:
“U leest hier: het gaat om een totale mentaliteitsverandering. Maar die wordt dan helemaal gericht op het intermenselijk verkeer. Mentaliteitsverandering, zonder dat er enige sprake is van bekering tot God. Die bekering komt zelfs helemaal niet binnen de gezichtskring! De mens zoekt naar zekerheden. Maar de weg van en naar de Bijbel, naar de Here Jezus Christus wordt niet gewezen. Terwijl de Bijbel juist zulke vaste zekerheden wijst, dat zelfs bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar dat de goedertierenheid van de HERE niet zal wijken van Zijn volk, dat Hem vreest, en dat Zijn vredesverbond niet zal wankelen, als wij maar in Zijn ontferming schuilen”.
En ook:
“De eenheid van de kerken, eenheid-ten koste-vanalles, moet blijkbaar de wereld overwinnen en niet meer het geloof!”.

Dominee Bos kijkt vervolgens weer naar de praktijk.
“Schrijnend scherp is dat ook uitgekomen op de bondsdag van de syn. geref. jeugd, die hier op Hemelvaartsdag j.l. is gehouden in de Meerpaal te Dronten. Dat men voor deze jeugddag juist Dronten koos heeft stellig mede zijn aanleiding gevonden in de kerkelijke mentaliteit hier. Daar is in zeven gespreksgroepen gediscussieerd over de vraag: ‘Wat heb ik eigenlijk aan God?’.
(…)
En dan trof me diep, dat in het verslag dat Trouw – bedoeld is het bekende dagblad, BdR – ervan gaf niet uitkwam dat ook maar iemand naar de Bijbel heeft gegrepen om een antwoord te vinden op de vraag: ‘Wat heb ik eigenlijk aan God’. Niemand heeft blijkbaar gevraagd: ‘Hoe komt God tot mij, hoe openbaart God zich aan mij?’”.

Tot zover de citaten uit het artikel van dominee Bos.

Het komt mij voor dat de predikant met name in het laatste deel van de citaten doordringt tot de kern van de zaak. Er is sprake van ongeloof. De mensen vragen: waar is God? Zij roepen in koor: ik kan God niet vinden; Hij is weg.
Dat doet men in de jaren ’70 van de vorige eeuw. En nu doet men dat nog.

Hoe openbaart God zich?

Daarover lezen we in de brief aan de Hebreeën[2].

In het Oude Testament maakt de Here God zich bekend door de proclamaties van de profeten.
“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten…”[3].
Maar die profeten verkondigen maar een deel van Gods openbaring.

Boven dat profetische spreken uit horen wij de stem van Gods Zoon.
Door Hem is de wereld geschapen.
Hij draagt heel de wereld. Die kracht heeft Hij. Die macht heeft Hij.
Hij heeft betaald voor onze zonden. Nu zit hij, als onze Advocaat, aan ’s Vaders rechterhand.
In Hebreeën 1 klinkt dat zo: Hij heeft “…nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge”[4].

Onze Here Jezus Christus heeft dus een hoge positie gekregen. Zijn plaats is nu zelfs hoger dan die van de engelen.
En daarom is de kwaliteit en kwantiteit van dat hemelse heil ook ver boven alles verheven.
Dat getuigt de Heilige Geest in ons leven. Elke minuut van de dag. Dat is Zijn hoofdtaak in de wereld. Dat is, om zo te zeggen, Zijn core business.
Om het met de brief aan de Hebreeën te zeggen: “En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd:
Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten?
Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?
Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil”[5].

Hoe openbaart God zich?
U ziet wel dat de brief aan de Hebreeën daarop antwoord geeft.
In het verbond eist God geloof in Zijn beloften van heil en eeuwig leven.
God vraagt van gelovige mensen niet in om de maatschappij op de kop te zetten.

Een leefbare wereld begint bij God.
Een leefbare wereld staat of valt met het geloof in Gods weg en werk.

Noten:
[1] “Oecumenisme in O. Flevoland”. In: Nederlands Dagblad, woensdag 13 oktober 1971, p. 5. Ook te vinden via www.delpher.nl .
[2] In het onderstaande gebruik ik onder meer http://holyhome.nl/bijbelstudie-423.html ; geraadpleegd op woensdag 28 september 2016.
[3] Hebreeën 1:1.
[4] Hebreeën 1:2 en 3.
[5] Hebreeën 1:13-2:4.

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.